Cử tri huyện Tam Đảo đề nghị quy hoạch các khu dất dịch vụ tại các xã Hợp Châu, Hồ Sơn, Đại Đình, Tam Quan.

27/11/2017
Trả lời:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh ngày 07/9/2017, Sở Xây dựng đã làm việc trực tiếp với UBND xã Đại Đình, thống nhất vị trí dự kiến bố trí đất dịch vụ, tái định cư, đấu giá, giãn dân phục vụ 04 thôn Đồng Thỏng, Sơn Đình, Đồng Lính, Ấp Đồn tại khu vực phía Đông tuyến đường nối đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đi Tây Thiên theo QHC đô thị Đại Đình (đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thông qua và đang ký xác nhận tại Địa phương để trình UBND tỉnh phê duyệt) được xác định là đất thương mại dịch vụ. Hiện nay đồ án này đang trong quá trình phê duyệt, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chỉ đạo Đơn vị tư vấn điều chỉnh, cập nhật lại vị trí khu đất này vào trong đồ án để trình duyệt theo quy định.

* Đối với địa bàn xã Tam Quan: Trước khi bố trí đất đấu giá QSD đất, đất giãn dân, theo các chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND xã Tam Quan phải có trách nhiệm chi trả hết diện tích đất dịch vụ cho nhân dân. UBND tỉnh giao UBND huyện Tam Đảo, UBND xã Tam Quan báo cáo cụ thể về nhu cầu, diện tích phải chi trả đất dịch vụ trên địa bàn, giải quyết dứt điểm trước khi đề xuất các khu đất đấu giá, giãn dân.