Cử tri huyện Tam Dương đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để địa phương có nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng để chi trả đất dịch vụ cho người dân theo quy định, ...

30/11/2017
Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Tam Dương đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để địa phương có nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng để chi trả đất dịch vụ cho người dân theo quy định, vì hiện nay trên địa bàn huyện Tam Dương tổng diện tích đất dịch vụ cần chi trả là 79.416,4m2, trong đó diện tích trả bằng đất là 49.236,4m2, diện tích phải chi trả bằng tiền là 30.180m2, để chi trả xong tiêu chuẩn đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân cần nguồn kinh phí khoảng 154 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương không đủ thực hiện.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 8 Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc:

-  UBND xã, phường, thị trấn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phần diện tích được quy hoạch đấu giá để lấy kinh phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ hoặc đất ở. Việc thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Ngân sách Nhà nước chỉ ứng để giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng đối với các trường hợp đặc biệt trên cơ sở đề xuất của UBND huyện, thành, thị nhằm giải quyết những vấn đề mang tính chất ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Về kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và chi trả đất dịch vụ cho các địa phương UBND tỉnh đã chỉ đạo tại văn bản số 3458/UBND-NN2 ngày 17/5/2017, trong đó “Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh nguồn ngân sách chỉ trả đất dịch vụ bằng tiền cho các trường hợp có nhu cầu nhận tiền hoặc địa phương không bố trí được quỹ đất dịch vụ chi trả cho nhân dân; kinh phí giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất dịch vụ.”

- Về nguồn vốn thực hiện các dự án đất dịch vụ trên địa bàn huyện Tam Dương theo ý kiến của Sở Tài chính tại văn bản số 1358/STC-QLNS ngày 31/7/2017: Yêu cầu UBND huyện Tam Dương sử dụng kinh phí 21,816 tỷ đồng được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 3206/QĐ-CT ngày 26/11/2012 để tạo nguồn luân chuyển tạm ứng cho các dự án đất dịch vụ trên địa bàn;Trường hợp sử dụng hết kinh phí nêu trên mà còn nhu cầu tạm ứng kinh phí thực hiện các dự án đất dịch vụ: UBND huyện Tam Dương làm việc cụ thể với Quỹ phát triển đất tỉnh để được xem xét ứng vốn cho các dự án và hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất theo quy định.

Các tin đã đưa ngày: