Cử tri huyện Tam Dương đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để đảm bảo nguồn vốn xây dựng trường trung học cơ sở Đồng Tĩnh ở địa điểm mới.

30/11/2017
Trả lời:

UBND tỉnh đã có văn bản số 2385/UBND-VX2 ngày 10/4/2017 đồng ý cho phép sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo để đầu tư dự án xây dựng trường THCS Đồng Tĩnh.

Theo văn bản số 637/SGDĐT-BQLDA ngày 14/6/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 hỗ trợ UBND huyện Tam Dương đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương với nguồn vốn là 25 tỷ đồng.

Hiện tại, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định xong nguồn vốn đầu tư dự án với mức vốn đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ cho dự án tối đa 25 tỷ đồng (theo Báo cáo số 492/BC-SKHĐT ngày 16/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). UBND tỉnh đã giao UBND huyện Tam Dương khẩn trương hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư  làm cơ sở phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo quy định của Luật Đầu tư công.