Cử tri huyện Lập Thạch đề nghị tỉnh có phương án xử lý đối với khu vực trụ sở cũ của Chi cục Thuế huyện vì hiện nay Chi cục Thuế huyện đã chuyển đến địa điểm mới, khu vực cũ hiện bỏ không, không được quản lý nên rất lãng phí và xuống cấp nghiêm trọng.

30/11/2017

Trả lời:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Lập Thạch báo cáo: Sau khi Chi cục thuế huyện Lập Thạch chuyển đến địa điểm mới, vị trí trụ sở Chi cục Thuế huyện Lập Thạch (cũ) đặt tại Thị trấn Lập Thạch đã được UBND huyện lập đầy đủ hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt thu hồi đất để giao UBND huyện Lập Thạch quản lý theo Quyết định số: 2295/QĐ-UBND ngày 27/8/2013.

Tuy nhiên, hiện nay tài sản trên đất (bao gồm trụ sở làm việc cũ và các công trình phụ trợ) thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Công sản – Bộ Tài chính. UBND huyện phối hợp với Sở Tài chính tỉnh để xin ý kiến về việc tiếp tục làm việc với Cục Công sản. Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã làm Tờ trình số 3039/TTr-CT ngày 05/6/2014  đề nghị Bộ Tài chính và Tổng cục thuế về việc xử lý khu đất (thanh lý tài sản trên đất) của đội thuế liên xã Lập Thạch thuộc Chi cục thuế huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc để giao cho UBND huyện Lập Thạch quản lý. Tuy nhiên, đến nay chưa có ý kiến trả lời của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền để thanh lý tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.

Sau khi có mặt bằng “sạch”, UBND huyện sẽ thực hiện quản lý, sử dụng đất khu vực này theo quy hoạch chung đô thị của Thị trấn Lập Thạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Các tin đã đưa ngày: