Cử tri xã Yên Thạch, Như Thuỵ, huyện Sông Lô kiến nghị tỉnh cho dừng việc khai thác cát, sỏi gây sạt lở làm mất bờ kè sông Lô thuộc địa phận xã Yên Thạch...

30/11/2017
Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Yên Thạch, Như Thuỵ, huyện Sông Lô kiến nghị tỉnh cho dừng việc khai thác cát, sỏi gây sạt lở làm mất bờ kè sông Lô thuộc địa phận xã Yên Thạch. Hiện nay đang xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, nhất là tình trạng rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi không được xử lý. Kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để giải quyết xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi ở nông thôn, chất thải công nghiệp đề nghị các cơ quan phân tích, đánh giá tác động ô nhiễm môi trường do khu xử lý nước thải, bãi rác gần Bệnh viện huyện Lập Thạch chảy theo mương tiêu xuống khu vực xã Như Thụy, Yên Thạch để có biện pháp khắc phục.

Trả lời:

  *  Kiến nghị tỉnh cho dừng việc khai thác cát, sỏi gây sạt lở làm mất bờ kè sông Lô thuộc địa phận xã Yên Thạch.

Theo báo cáo của Sở TN&MT trên địa bàn xã Yên Thạch hiện nay có một phần diện tích dưới lòng sông (8,16 ha) UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác cát, sỏi cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phúc lợi Hà Nội tại Giấy phép số 2741/GP-UBND ngày 07/10/2015, còn trên địa bàn xã Như Thuỵ hiện nay không có Giấy phép khai thác cát sỏi nào do UBND tỉnh cấp phép.

Ngày 02/8/2017, UBND xã Yên Thạch có Báo cáo số 54/BC-UBND về việc khai thác cát sỏi trên dòng sông Lô thuộc địa phận xã Yên Thạch làm mất kè, ảnh hưởng đến đất nông nghiệp, trong đó có nêu tại khu vực Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phúc Lợi Hà Nội được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát sỏi có 02 kè chắn sóng (kè chữ T) do Cục đường thuỷ Nội địa quản lý. Cục Đường thuỷ Nội địa Việt nam trực tiếp là Chi cục Đường thuỷ Nội địa phía bắc đã có văn bản chấp thuận phương án BĐGT đường thuỷ phục vụ thi công khai thác cát, sỏi tại khu vực km 16+500 đến km 17+100 và từ km 28+000 đến km 30+100, bờ trái Sông Lô tại văn bản số 106/ĐTNĐPB-QLHT ngày 14/12/2015.

 UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các ngành có liên quan, cùng UBND huyện Sông Lô, UBND xã Yên Thạch, kiểm tra giám sát việc khai thác cát sỏi của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phúc Lợi Hà Nội.

* Về kiến nghị hỗ trợ kinh phí để xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn

Hàng năm tỉnh đã phân bổ, cấp kinh phí chi sự nghiệp môi trường cho các xã trên địa bàn tỉnh, trong đó năm 2017 phân bổ: Xã loại 1 là 380 triệu đồng/xã/năm; xã loại 2 là 360 triệu đồng/xã/năm và xã loại 3 là 340 triệu đồng/xã/năm (theo Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh) để phục vụ hoạt động công tác bảo vệ môi trường ở cấp xã. Trong đó, kinh phí sự nghiệp môi trường được ưu tiên sử dụng chính cho hoạt động thu gom, xử lý rác thải, nước thải, xử lý ô nhiễm môi trường tại các địa phương.

Bên cạnh đó, hàng năm UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí cho các xã có lò đốt rác sinh hoạt quy mô nhỏ để xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn cơ sở; bố trí hỗ trợ chi phí thu gom, vớt và xử lý xác gia súc, rác trên các sông, kênh, mương thủy lợi; hỗ trợ chi phí quản lý vận hành các song chắn rác trên các kênh thủy lợi đã được lắp đặt.

Ngoài định mức dự toán chi thường xuyên do ngân sách tỉnh bố trí, thì nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn còn được huy động từ các nguồn khác như phí vệ sinh môi trường (thu từ các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân), phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (đối với địa phương có hoạt động khai thác khoáng sản), các khoản hỗ trợ, huy động hợp pháp khác (nếu có).

Do vậy, đối với hoạt động thu gom, xử lý rác thải, nước thải ở khu vực nông thôn, đề nghị các địa phương chủ động sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được cấp để chi phí cho các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đúng mục đích và có hiệu quả.

* Về kiến nghị hỗ trợ kinh phí để xử lý rác thải công nghiệp

Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, trong đó, có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư công trình bảo vệ môi trường; hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ về bảo vệ môi trường cơ sở thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tập trung (theo danh mục Phụ lục III Nghị định 19/2015/NĐ-CP).

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 về thực hiện hỗ trợ chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án, chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư trực tiếp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (ưu tiên các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường môi trường).

Đối với các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường có trách nhiệm tái sử dụng, tái chế, thu hồi và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Trường hợp không có khả năng tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phải chuyển giao cho cơ sở có chức năng phù hợp để tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lý, chi phí cho các hoạt động trên phải do chủ nguồn thải đảm nhận.

* Về việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải của bãi tập kết rác thải sinh hoạt gần Trung tâm y tế huyện Lập Thạch chảy theo mương tiêu xuống khu vực xã Như Thụy, Yên Thạch - huyện Sông Lô.

Theo điểm g, Khoản 2 Điều 143 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, việc kiểm tra, giải quyết ô nhiễm môi trường thuộc trách nhiệm của UBND huyện Lập Thạch. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Lập Thạch kiểm tra, giải quyết xử lý theo thẩm quyền để trả lời cử tri theo quy định.

Các tin đã đưa ngày: