Cử tri huyện Tam Dương đề nghị tỉnh xem xét chỉ tiêu thông qua tổng diện tích đất trồng lúa đối với các công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa ...

30/11/2017
Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Tam Dương đề nghị tỉnh xem xét chỉ tiêu thông qua tổng diện tích đất trồng lúa đối với các công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và giao cho cấp huyện căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm và tình hình thực tế phân bổ chỉ tiêu cho từng công trình, dự án chưa phù hợp thực tiễn; đề nghị tỉnh sớm có quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cho cấp huyện để UBND huyện hoàn thiện việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 theo quy định.

Trả lời:

Việc thông qua chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa cho các công trình, dự án phải căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm do cấp huyện lập, UBND các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm tổng hợp danh mục các dự án có sử dụng diện tích đất trồng lúa để trình HĐND tỉnh (dưới 10ha) hoặc trình Thủ tướng Chính phủ (từ 10ha trở lên) chấp thuận việc mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai 2013.

Vì vậy, việc cử tri huyện Tam Dương đề nghị tỉnh chỉ thông qua tổng chỉ tiêu đất trồng lúa đối với các công trình, dự án phải chuyển mục đích đất lúa (chỉ tiêu cụ thể cho từng dự án để cấp huyện phân bổ) là chưa có đủ cơ sở để xem xét vận dụng giải quyết. Tuy nhiên đối với công trình, dự án cấp bách phục vụ lợi ích chung phát sinh (có sử dụng đất lúa) mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất trong năm đã được phê duyệt, UBND huyện Tam Dương có thể báo cáo cụ thể với UBND tỉnh để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

* Về đề nghị phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp huyện để UBND các huyện, thị hoàn thiện hồ sơ lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

Căn cứ các chỉ tiêu sử dụng đất đã được Chính phủ phân bổ tại Văn bản số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016, cũng như ý kiến thẩm định của Bộ TN&MT tại Thông báo số 85/TB-BTNMT ngày 05/5/2017. UBND tỉnh đã hoàn thiện phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh trình Chính phủ phê duyệt theo quy định. Trong khi phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh chưa được Chính phủ phê duyệt, đề nghị UBND huyện Tam Dương căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất đã được Sở TN&MT tạm phân bổ tại Văn bản số 2634/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/12/2016 để tiếp tục hoàn thiện phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện.

Các tin đã đưa ngày: