Cử tri huyện Tam Dương đề nghị tỉnh ban hành giá dịch vụ, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp; sửa đổi đơn giá tạm thời dịch vụ công ích thu gom, xử lý rác thải nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ...

30/11/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Tam Dương đề nghị tỉnh ban hành giá dịch vụ, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp; sửa đổi đơn giá tạm thời dịch vụ công ích thu gom, xử lý rác thải nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 14/02/2011 của UBND tỉnh; ban hành phân cấp các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường theo Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT ngày 06/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường, do hiện nay dịch vụ thu gom, vận chuyển chưa phù hợp.

Trả lời:

* Về giá dịch vụ, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt:

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017.

- Giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt: Đối với công nghệ đốt theo hình thức xã hội hóa (do doanh nghiệp đầu tư), giá dịch vụ được quy định tại Quyết định số 3421/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 (mức giá tạm thời là 370.000 đồng/01 tấn).

- Đối với công nghệ đốt sử dụng vốn ngân sách nhà nước, hiện nay chưa có giá dịch vụ quy định cụ thể. Kinh phí cho hoạt động xử lý rác thải bằng các lò đốt do nhà nước đầu tư được tính toán trên cơ sở cân đối giữa khoản thu phí vệ sinh môi trường và kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Đối với công nghệ chôn lấp tạm thời: Ở khu vực đô thị được áp dụng theo Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 (giá tạm thời là 52.848 đồng/tấn); ở khu vực nông thôn được áp dụng theo Quyết định số 352/QĐ-CT ngày 14/02/2011 (giá tạm thời là 28.682 đồng/tấn rác thải).

* Về giá dịch vụ, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp: UBND tỉnh chưa có quy định cụ thể do công tác thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp thuộc trách nhiệm của chủ nguồn thải phát sinh chất thải. Việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp do chủ nguồn thải và chủ xử lý tự thỏa thuận, thống nhất (bằng hợp đồng dân sự ) trên cơ sở năng lực và khả năng thu gom, xử lý chất thải thực tế phát sinh của mỗi đơn vị, cơ sở.

* Việc sửa đổi đơn giá tạm thời dịch vụ công ích thu gom, xử lý rác thải nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 14/02/2011 của UBND tỉnh:

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao cho Sở TN&MT phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu và báo cáo UBND tỉnh xem xét việc sửa đổi Quyết định này cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay trong quý IV/2017.

* Đối với việc ban hành phân cấp cụ thể các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường:

Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường. Do vậy các địa phương căn cứ vào Thông tư trên để sử dụng và thanh toán kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm theo quy định.

Bên cạnh đó, nội dung Thông tư số 02/2017/TT-BTC quy định một số mục chi, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND và UBND tỉnh, do vậy UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu Dự thảo hướng dẫn thực hiện để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (Văn bản số 6173/UBND-NN5 ngày 14/8/2017). Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện Dự thảo để báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh ban hành theo quy định.

Các tin đã đưa ngày: