Cử tri phường Trưng Trắc, Hùng Vương - thị xã Phúc Yên đề nghị tỉnh quan tâm sớm có hướng giải quyết vấn đề xây dựng nhà máy xử lý rác thải.

30/11/2017
Trả lời:

Để triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung của tỉnh theo hình thức xã hội hóa, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng tuyển chọn Nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt (Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 và Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 27/4/2017), Hội đồng tuyển chọn đã họp và báo cáo UBND tỉnh xem xét lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Hiện nay UBND tỉnh đang xem xét và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến để thực hiện.

Các tin đã đưa ngày: