Cử tri huyện Tam Đảo đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ nhân lực cho huyện để thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện, ...

30/11/2017
Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Tam Đảo đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ nhân lực cho huyện để thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai thực hiện trên địa bàn.

Trả lời:

Theo đề nghị của UBND huyện Tam Đảo, sau khi thống nhất với Ban giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Nội vụ đã có Tờ trình số 411/TTr-SNV ngày 31/8/2017 trình UBND tỉnh chỉ đạo Ban giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh cử 3 viên chức biệt phái, tăng cường làm nhiệm vụ hỗ trợ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện Tam Đảo.

Ngày 15/9/2017 UBND tỉnh có Công văn số 7221/UBND-TH1 đồng ý chủ trương biệt phái viên chức của Ban giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh đến làm nhiệm vụ tại UBND huyện Tam Đảo.

UBND tỉnh đã chỉ đạo, ngày 27/9/2017 Ban giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh đã quyết định cử 3 viên chức biệt phái làm nhiệm vụ tại UBND huyện Tam Đảo.

Các tin đã đưa ngày: