Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh xem xét việc hỗ trợ nông dân mua máy nông nghiệp để phục vụ sản xuất, hiện nay các doanh nghiệp (do tỉnh chỉ định) cung cấp các loại máy như: máy làm đất, máy gặt, đập …

28/11/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh xem xét việc hỗ trợ nông dân mua máy nông nghiệp để phục vụ sản xuất, hiện nay các doanh nghiệp (do tỉnh chỉ định) cung cấp các loại máy như: máy làm đất, máy gặt, đập … cho nông dân bán giá cao hơn giá thực tế trên thị trương.

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp &PTNT ( Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư) phối hợp với Phòng Nông nghiệp&PTNT (Kinh tế), Trạm Khuyến nông cấp huyện, hướng dẫn các địa phương thông báo định mức hỗ trợ, lựa chọn hộ tham gia, hướng dẫn các hộ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành, đồng thời cử cán bộ chuyên môn thường xuyên phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT cấp huyện và UBND cấp xã nơi có hộ được hỗ trợ máy sản xuất nông nghiệp kiểm tra thông số kỹ thuật máy và hồ sơ kèm theo (các thông số kỹ thuật đã được UBND tỉnh phê duyệt), nếu đạt yêu cầu thì hoàn thiện thủ tục và cấp kinh phí hỗ trợ.

Như vậy, việc lựa chọn đơn vị cung ứng máy sản xuất nông nghiệp do người dân hoàn toàn chủ động lựa chọn, bàn bạc, thương thảo. UBND tỉnh không chỉ định đơn vị cung ứng máy sản xuất nông nghiệp như phản ảnh của cư tri.