Cử tri huyện Tam Đảo đề nghị tỉnh quy hoạch diện tích sản xuất rau hàng hóa tập trung, làm đường từ Tỉnh lộ 302 đến Làng Hà (khu trồng rau) và xây dựng lại kênh N2 dọc theo tuyến đường.

27/11/2017

Trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1674/QĐ-UBND, ngày 20/7/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch vùng rau an toàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ nay đến năm 2020, theo đó Huyện Tam Đảo đã được quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tại 8 xã, thị trấn (các xã: Hồ Sơn, Minh Quang, Đại Đình, Tam Quan, Đạo Trù, Bồ lý, Hợp Châu và thị trấn Tam Đảo). Tổng diện tích được quy hoạch là 182 ha; trong đó diện tích tập trung là 151 ha, diện tích phân tán là 31 ha (gồm 60 ha diện tích chuyên canh, luân canh 122 ha).

Thực hiện Quy hoạch, diện tích rau của tỉnh ngày càng tăng. Cụ thể:  

TT

Chỉ tiêu

ĐV

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm  2016

1

Diện tích

Ha

6.983,8

6.443,6

7.718,3

8.878,4

8.943,1

9.017

2

Năng suất

Tạ/ha

178,48

168,24

181,45

200,94

204,37

192,65

3

Sản lượng

Tấn

124.645,8

108.407,6

140.047,7

178.406,4

182.770,9

173.714,4

 - Đến năm 2016, diện tích gieo trồng rau đạt 9.017 ha; năng suất trung bình đạt 192,65 tạ/ha; sản lượng đạt đạt 173.714,4 tấn.

- Đã lấy mẫu đất, mẫu nước phân tích, mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo VietGAP cho hàng nghìn hộ nông dân và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn cho diện tích nằm trong vùng quy hoạch.

- Từ năm 2012 đến năm 2017, số cơ sở được Sở Nông nghiệp và PTNT cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất rau an toàn theo quyết định số 99/2008/QĐ-BNN&PTNT, ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tổng số cơ sở được cấp là 115 cơ sở với tổng diện tích là 837,73 ha. Trong đó:

+ Diện tích đã hết hạn tính đến 31/12/2016 là: 415,15 ha;

+ Diện tích còn hiệu lực tính đến 31/12/2017 là: 418,35 ha;

+ Diện tích còn hiệu lực tính đến 31/12/2018 là: 4,23 ha.

- Tổng số cơ sở trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận VietGAP theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT là 65 cơ sở với tổng diện tích là 688,58 ha. Với sản lượng hàng năm đạt khoảng 40.000 tấn, tương đương khoảng 20% sản lượng rau của tỉnh.