Cử tri huyện Tam Đảo, huyện Lập Thạch đề nghị tỉnh xem xét và hỗ trợ xây dựng các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung để tạo điều kiện phát triển chăn nuôi.

27/11/2017

Trả lời:

Trong nhiều năm qua, UBND tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung như:

* Về quy hoạch: Ngày 11/11/2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3310/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 15 cơ sở giết mổ tập trung, trong đó:

- Huyện Tam Đảo quy hoạch 02 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: 01 cơ sở tại xã Hợp Châu công suất 30 tấn/ngày (do Công ty Japfacomfeed đầu tư đã đi vào hoạt động); 01 cơ sở tại xã Minh Quang công suất dự kiến là 20 tấn/ngày.

- Huyện Lập Thạch quy hoạch 02 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: 01 cơ sở công suất dự kiến 23,2 tấn/ngày tại thôn Sa Sơn, xã Văn Quán (vị trí này gần nút giao thông lên xuống đường cao tốc Hà Nội  - Lào Cai); 01 cơ sở công suất dự kiến 6 tấn /ngày tại thôn Bình Di, xã Hợp Lý.

* Về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ tập trung: Ngày 22/12/2015 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, trong đó quy định hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung như sau:

- Hỗ trợ 60% chi phí nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/d án để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, cấp thoát nước, nhà xưng, xử lý chất thải và mua thiết bị. Dự án đầu tư được hưởng hỗ trợ phải có công suất giết mổ tối thiểu 05 tấn/ngày đêm.

Hỗ trợ 60% chi phí nhưng tối đa không quá 3,5 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, cấp thoát nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị. Dự án đầu tư được hưởng hỗ trợ đầu tư phải có công suất giết mổ tối thiểu 20 tấn/ngày đêm.

-Trường hợp dự án chưa có đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án thì ngoài mức hỗ trợ nêu trên, dự án còn được hỗ trợ thêm 70% chi phí nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các hạng mục ngoài hàng rào dự án (có thể lập dự án riêng).

Như vậy, cả về quy hoạch và cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh là cụ thể và rõ ràng, để sớm xây dựng được các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đề nghị UBND các huyện Tam Đảo, Lập Thạch phối hợp với các sở, ngành của tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào lĩnh vực này để đảm bảo VSATTP, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững.