Chức năng, nhiệm vụ

09/05/2013

1. Chức năng

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở và triển khai các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư về các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp & PTNT đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Phổ biến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến đối với cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản cho nông dân trên địa bàn tỉnh;

2.2. Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về kỹ thuật, quản lý kinh tế và tay nghề cho cán bộ khuyến nông, khuyến ngư cơ sở và cho nông dân;

2.3. Tham gia xây dựng các quy trình kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tiên tiến trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành và hướng dẫn thực hiện;

2.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khai thác có hiệu quả các chương trình khuyến nông của Tỉnh, của Trung ương và quốc tế;

2.5. Ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá, tổng hợp và báo cáo kết quả các chương trình, dự án được giao thực hiện; tham mưu, đề xuất việc nhân rộng các mô hình, chương trình, dự án có hiệu quả phù hợp với điều kiện của tỉnh;

2.6. Tổ chức, tham gia công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm, các hội chợ, hội thi, dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ở trong và ngoài tỉnh;

2.7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực chuyên môn được giao ;

2.8. Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định;

2.9. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản và các nguồn lực được giao theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Các tin đã đưa ngày: