Hỏi về thủ tục thuê lại đất của đơn vị sự nghiệp hoặc cơ quan nhà nước

14/10/2020

Chi tiết phản ánh:

Hiện nay tôi đang có nhu cầu mở cửa hàng kinh doanh, ăn uống và dự định thuê lại đất của đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước. Trước khi đầu tư làm ăn để thực hiện đúng quy định, tránh việc đầu tư xây dựng xong lại bị cưỡng chế phá dỡ hoặc vi phạm pháp luật. Tôi kính đề nghị quý cơ quan hướng dẫn việc tôi thuê lại đất của đơn vị sự nghiệp hoặc cơ quan nhà nước đã được giao đất để thực hiện thì có đảm bảo quy định của pháp luật hay không?

Phan Văn Kiên

Sở Tài chính trả lời:

Căn cứ Điều 147 Luật đất đai 2013: quy định về Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp:

1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan gồm đất trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác.

3. Việc sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm bảo toàn diện tích đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục đích.

Nghiêm cấm việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp vào mục đích khác.

Như vậy theo quy định tại điểm 4 Điều 147 Luật đất đai thì đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, không được phép cho thuê lại như ý kiến phản ánh của bạn.

 

 

Các tin đã đưa ngày: