Đề nghị cung cấp văn bản hướng dẫn về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

15/09/2020

Chi tiết câu hỏi:

Tôi được biết năm 2018 - 2019, Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn nộp tiền trúng đấu giá trong vòng 30 ngày. Tôi làm việc ở cấp huyện không tìm được văn bản trên, đề nghị Sở Tài chính cung cấp giúp cho tôi văn bản đó hoặc cung cấp số văn bản, ngày tháng để phục vụ tham mưu cho lãnh đạo xã đôn đốc thu tiền.

Nguyễn Thị Yến

Sở Tài chính trả lời:

Ngày 09/01/2019, Sở Tài chính có Hướng dẫn số 56/HD - STC về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc:

Tại Mục VII. Thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá: “1. Thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo Điều 15, Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Sở Tài chính”.

Tuy nhiện, do Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đã hết hiệu lực. Vì vậy, ngày 28/8/2019, Sở Tài chính có Văn bản số 1616/STC-QLG&CS về việc quản lý số tiền thu được từ đấu giá: “…việc thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị quyết số 53/2016/NQ - HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2017 - 2020”.

Nội dung Hướng dẫn số 56/HD-STC xem chi tiết tại đây./.

 

 

Các tin đã đưa ngày: