Trả lời về việc thủ tục vay vốn tại các ngân hàng huyện Tam Dương thế chấp bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ

02/06/2020

Chi tiết phản ánh:

Thời gian vừa qua các ngân hàng huyện Tam Dương không biết có liên kết với Văn phòng đất đai hay không, cứ sổ đỏ cũ bắt cấp đổi lại mới cho vay vốn, cấp đổi lại thì lâu, mất thời gian, thủ tục 10 ngày có lẽ đến cả đôi tháng không xong, chưa kể các loại phí thu ở trên trời nào là đo vẽ (quy định phí lệ phí không có nhưng không hiểu căn cứ đâu để thu, thu không có biên lai hoá đơn gì hết). Theo Luật Đất đai thì sổ đỏ mới và cũ có giá trị pháp lý như nhau, cấp đổi lại theo nhu cầu của người sử dụng đất. Việc Văn phòng đăng ký - cơ quan nhà nước xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm là đã được chứng thực giá trị thửa đất, sao yêu cầu công dân phải cấp đổi lại? thời gian diễn ra lâu nhưng không có cơ quan nào chỉ đạo chấn chỉnh, hay Văn phòng đăng ký có lợi ích với ngân hàng để yêu cầu cấp lại để thu tiền, đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc về việc trả lời phản ánh, kiến nghị của khách hàng. Agribank Chi nhánh huyện Tam Dương trân trọng báo cáo theo nội dung phản ảnh, kiến nghị của khách hàng, cụ thể: Căn cứ công văn số 85/CV-CNTD ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc, Chi nhánh huyện Tam Dương về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất. Theo nội dung công văn, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc, Chi nhánh huyện Tam Dương đề nghị Ngân hàng phối hợp cùng Chi nhánh hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện đăng ký biến động theo Điều 13 Thông tư 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 và quy định của Luật đất đại (Thông tư 24/2014/TT-BTNMT) trước khi thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm. Và thực tế, có một số khách hàng tại Agribank Chi nhánh huyện Tam Dương Vĩnh Phúc khi đăng ký giao dịch bảo đảm được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc, Chi nhánh huyện Tam Dương hướng dẫn phải thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền trên đất hoặc xác nhận thay đổi trước khi thực hiện đăng ký thế chấp.

Vì vậy, để thuận lợi cho khách hàng, tránh khách hàng phải đi lại nhiều lần, cán bộ Agribank Chi nhánh huyện Tam Dương Vĩnh Phúc hướng dẫn khách hàng vay vốn có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trước năm 2015 sang trực tiếp Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc, Chi nhánh huyện Tam Dương để được hướng dẫn thủ tục trước khi thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm.