Trả lời về việc thanh toán kinh phí lập và việc sử dụng kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm

28/05/2020

Chi tiết câu hỏi:

Kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được sử dụng như thế nào? Nếu không thuê đơn vị tư vấn thì công chức tự làm có được thanh toán hay không? Kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 (thực hiện lập năm 2014 - năm 2014 lập kế hoạch cho năm 2015) cấp qua đơn vị nào? Sở tài nguyên và Môi trường hay cấp về địa phương? Chúng tôi có hỏi cơ quan tài chính thì được trả lời là năm 2014 không có kinh phí lập kế hoạch cho năm 2015. Xin hỏi đúng không?

Sở Tài chính trả lời:

1. Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm được sử dụng theo các nội dung tại Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan được giao nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất mà không thuê đơn vị tư vấn thì công chức tự làm không được thanh toán kinh phí; trường hợp công chức thực hiện nhiệm vụ trên phải làm thêm giờ thì được thanh toán tiền làm thêm giờ theo quy định của Bộ Luật Lao động và văn bản hướng dẫn.

2. Kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 được Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1790/QĐ-CT ngày 30/6/2015; Kinh phí này được cấp về Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ.