Đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

28/12/2020

Chi tiết câu hỏi:

Công ty chúng tôi được thành lập trong Khu công nghiệp theo giấy CNĐT số 4389890835 do Ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 07/01/2020. Theo khoản 3 điều 16 của Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ. Công ty chúng tôi có dự án mới được thành lập trong KCN, do đó chúng tôi hiểu sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm tiếp theo.

Do công ty chưa nắm rõ được các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn nên Công ty làm công văn này gửi Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc kính mong Cục thuế trả lời bằng văn bản về trường hợp ưu đãi của chúng tôi để Công ty có căn cứ xác nhận các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Kính mong Quý cơ quan xem xét và hồi đáp lại cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Hà Thị Hiền - Công ty TNHH BN TECH VINA

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời:

Tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/06/2014 hướng dẫn Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“5. Về dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

- Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

- Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Tại Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định như sau:

“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi)”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới thực hiện tại Khu công nghiệp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (nêu trên).

Các tin đã đưa ngày: