Trả lời về việc hướng dẫn đấu thầu đối với gói thầu được thực hiện từ nguồn chi thường xuyên

07/08/2020

Chi tiết phản ánh:

Theo quy định tại Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ thì quy định chỉ định thầu (từ 100 triệu trở xuống), chào hàng rút gọn (từ dưới 200 triệu) đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên. Tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Chi thường xuyên gồm: Sự nghiệp khoa học và công nghệ; Sự nghiệp bảo vệ môi trường; Các hoạt động kinh tế;…

Vậy, xin hỏi khi sử dụng các nguồn kinh phí được phẩn bổ thường xuyên như Sự nghiệp bảo vệ môi trường thì nếu mua sắm thì trên 100 triệu có được chỉ định thầu hay không? Hoặc một gói dịch vụ tư vấn dưới 500 triệu có được chỉ định thầu hay không?  Đề nghị Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn cho sở ngành, địa phương để tiện thực hiện. Xin cảm ơn.

Trần Thị Duyên

Sở Tài chính trả lời:

“Theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì quy định chỉ định thầu (từ 100 triệu trở xuống), chào hàng rút gọn (từ dưới 200 triệu) đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên. Tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, chi thường xuyên gồm: Sự nghiệp khoa học và công nghệ; Sự nghiệp bảo vệ môi trường; Các hoạt động kinh tế;… Vậy, xin hỏi khi sử dụng các nguồn kinh phí được phân bổ thường xuyên như Sự nghiệp môi trường thì nếu mua sắm trên 100 triệu có được chỉ định thầu hay không? Hoặc một gói dịch vụ tư vấn dưới 500 triệu đồng có được chỉ định thầu hay không?

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, có quy định:

“Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

a) Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc…

b) Mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn…

h) Dịch vụ phi tư vấn…

i) Dịch vụ tư vấn…

l) Các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn khác được mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị

Các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn nêu trên, sau đây gọi chung là tài sản, hàng hóa, dịch vụ.

Điều 15. Các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu

2. Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng”.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ thường xuyên như Sự nghiệp môi trường, nếu gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 100 triệu đồng không được chỉ định thầu.

 

Các tin đã đưa ngày: