Cơ quan nào có trách nhiệm chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

10/08/2020

Chi tiết câu hỏi:

Cơ quan nào có trách nhiệm chi trả tiền bồi thường: Chủ đầu tự dự án trực tiếp chi trả hay Tổ chức bồi thường, GPMB. Gia đình tôi bị thu hồi đất nhưng Tổ chức bồi thường không chi trả và đề nghị liên hệ chủ đầu tư dự án. Vậy quy định này như thế nào, ai là người phải trực tiếp chi trả cho chúng tôi?

Kim Liên

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Khoản 4 Điều 27 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm như sau:

4. Thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án hoặc quản lý quỹ đất đã giải phóng mặt bằng được giao theo quy định của pháp luật.

Theo quy định trên, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường sẽ là người trực tiếp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất./.

 

Các tin đã đưa ngày: