Hỏi về việc ký số, trách nhiệm, thể thức văn bản

07/08/2020

Chi tiết phản ánh:

Hiện nay, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm diễn ra ở nhiều nơi, các cơ quan chế độ thủ trưởng nhưng người đứng đầu đùn đẩy cho cấp phó, cấp dưới, như ở cấp huyện, trưởng phòng chuyên môn đùn đẩy cho phó, nhiều văn bản không ký chỉ đạo, ép cấp phó ký thay để trốn trách nhiệm, cán bộ soạn thảo có lúc cũng không biết trình ai. Những cơ quan như vậy không bao giờ có đoàn kết, trưởng mà không dám chịu trách nhiệm luôn đùn đẩy thì từ cấp phó trở xuống không bao giờ cống hiến hết mình. Có lẽ cũng rất cần một cái quy định trách nhiệm của cơ quan thực hiện chế độ thủ trưởng, tốt nhất là cấp trưởng ký toàn bộ văn bản, cấp phó chỉ nên được ký văn bản hành chính, báo cáo không có nội dung đề xuất, kiến nghị. Nội dung này đề nghị UBND tỉnh và các sở nghiên cứu.

Hiện nay, tỉnh đã thực hiện việc ký số văn bản, cũng đã có chỉ đạo ký số tất cả các văn bản kể cả văn bản QPPL. Nhưng ở nhiều đơn vị nhất là các phòng chuyên môn của cấp huyện, đẻ ra những cái biểu kèm theo văn bản nội dung là Người lập biểu, cán bộ thẩm định, cán bộ kiểm tra để cán bộ lập ký vào. Xin hỏi sở Nội vụ, Sở Thông tin truyền thông thể thức văn bản quy định của pháp luật có những cái thể thức đó không; văn bản trình trên đường điện tử đã lưu dự thảo, ai đề nghị, ai trình, Sở Thông tin và Truyền thông đã có những tham mưu gì cho UBND tỉnh để chỉ đạo, chấn chỉnh chưa? Muốn công việc nhanh, trình xong lại quay lại chán chê để cán bộ người lập, người thẩm định, người kiểm tra rồi mang sang cho thủ trưởng ký. Như vậy làm sao để mà ký số được. Việc vi phạm chỉ đạo của UBND tỉnh – yêu cầu ký số 100% văn bản trừ văn bản mật diễn ra phổ biến, công khai ở nhiều nơi. Mục đích chỉ là đùn đẩy trách nhiệm. Tôi kiến nghị có những chỉ đạo cụ thể, gắn được trách nhiệm của người đứng đầu. Đứng đầu một đơn vị chuyên môn, một đơn vị theo chế độ thủ trưởng còn tìm cách để đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, thì ai làm việc?

Trần Kim Liên

Sở Nội vụ trả lời:

Ngày 05/3/2020  Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung Nghị định quy định:

1. Thẩm quyền ký văn bản thực hiện theo Điều 13 chương II.

2. Thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính thực hiện theo Điều 8 và Điều 9 chương II.

Để thực hiện có hiệu quả các quy định nêu trên, ngày 07/4/2020 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2488/UBND-TH1 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư. Trên cơ sở các quy định của pháp luật người đứng đầu các cơ quan, tổ chức cần xây Quy chế về công tác văn thư của đơn vị, quy định cụ thể về trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận người đứng đầu trong việc soạn thảo và ký ban hành văn bản theo chức năng, nhiệm vụ và  quy chế làm việc của mỗi cơ quan, tổ chức.

Trên đây là trả lời của Sở Nội vụ về quy định trách nhiệm, thẩm quyền ký văn bản để công dân được biết./.

 

Các tin đã đưa ngày: