Trả lời về việc đăng ký bổ sung mục tiêu cho thuê lại nhà xưởng đối với "Dự án nhà máy sản xuất IM Vina" tại KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

15/07/2020

Ban Quản lý các Khu công nghiệp trả lời:

Ngày 05/6/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc tiếp nhận ý kiến của Công ty TNHH IM Vina về việc đăng ký bổ sung mục tiêu cho thuê lại nhà xưởng đối với "Dự án nhà máy sản xuất IM Vina" tại KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở nghiên cứu và các quy định của pháp luật, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 10 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế: “Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018: “1. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. …2. Trong khu công nghiệp có thể có các phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất hoặc phân khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan, quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016: “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

2. Đối với nội dung đề nghị của Công ty TNHH IM Vina nói riêng và một số doanh nghiệp chế xuất (DNCX) khác trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, Ban Quản lý đã báo cáo, xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản hướng dẫn số 4787/BKHĐT-QLKKT ngày 23/7/2014 về việc bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa của DNCX, nêu rõ: “Việc dành một phần diện tích nhà xưởng dư thừa của DNCX để cho thuê sẽ ảnh hưởng đến việc đáp ứng quy định về tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của DNCX theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 29/2008/NĐ-CP (Nay đã được thay thế bởi Khoản 10 Điều 2 Nghị định 82/2018/NĐ-CP). Đồng thời, gây khó khăn cho cơ quan hải quan, thuế và tài chính trong việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và hoạt động sản xuất kinh doanh của DNCX”.