Trả lời về cách tính chi phí khấu hao trong giai đoạn Doanh nghiệp sản xuất thử khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

27/03/2020

Chi tiết phản ánh:

Công ty Partron vina là doanh nghiệp chế xuất. Năm 2019 Công ty dự kiến nhập mới một số tài sản để phục vụ cho việc sản xuất thử sản phẩm mới là linh kiện điện tử ô tô. Tuy nhiên Công ty vẫn chưa nhận được đơn hàng chính thức nào. Do vậy những máy móc này sẽ phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm mẫu, phát triển và sản xuất thử trong vòng 1 năm. Nếu Công ty nhập máy móc đưa vào sử dụng tính khấu hao luôn trong giai đoạn sản xuất thử và những chi phí trong quá trình sản xuất thử không đủ điều kiện hình thành tài sản cố định vô hình. Vậy chi phí khấu hao trong giai đoạn này không có doanh thu có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Bùi Thị Hiền

Cục Thuế tỉnh trả lời:

Tại Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

“Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên...

2. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định vô hình:

Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, mà không hình thành TSCĐ hữu hình được coi là TSCĐ vô hình.

Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả ba tiêu chuẩn nêu tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp...

3. Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.”

Tại điểm e, Điều 37 Thông tư  200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định:

“e) Chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp gồm: chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm được ghi nhận là chi phí SXKD trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí SXKD trong thời gian tối đa không quá 3 năm.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Pastron Vina có nhập máy móc đưa vào sử dụng tính khấu hao luôn trong giai đoạn sản xuất thử và những chi phí trong quá trình sản xuất thử (bao gồm cả chi phí khấu hao) không đủ điều kiện hình thành tài sản cố định vô hình thì khoản chi phí này của Công ty được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm.