Trả lời về chính sách hỗ trợ thương binh, bệnh binh, người có công sửa chữa, xây dựng nhà ở

27/03/2020

Chi tiết phản ánh:

Tôi được biết hàng năm Nhà nước có chính sách hỗ trợ thương binh, bệnh binh,... (người có công) sửa chữa, xây dựng nhà ở. Tôi là thương binh chưa được hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà ở lần nào. Nhà tôi ở đã lâu năm nay muốn sửa lại, xây lại. Xin hỏi tỉnh Vĩnh Phúc còn hỗ trợ nữa không; nếu có thì liên hệ cơ quan nào? 

Nguyễn Thị Lan

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công về nhà ở, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 về phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, theo đó tổng số hộ người có công khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới hoặc hỗ trợ sửa chữa là: 3.077 nhà, đề án được hoàn thành vào năm 2018.

Hiện nay Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công về nhà ở, trong đó nội dung kiến nghị Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở hoặc hàng năm bố trí nguồn kinh phí phù hợp cho các địa phương để chủ động xem xét hỗ trợ cho các gia đình người có công khi nhà ở xuống cấp cần sửa chữa hoặc xây mới.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công sẽ tiếp tục thực hiện khi có quy định, hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền.

Vấn đề chưa rõ, đề nghị bạn liên hệ với Phòng Người có công thuộc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc, số 4, đường hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.