Trả lời phản ánh của Công dân về việc không công khai thủ tục hành chính liên quan đến việc chuyển khẩu, nhập khẩu, cấp lại cấp đổi sổ hộ khẩu ...

22/11/2019

Chi tiết phản ánh:

Phản ánh việc Công an thành phố Vĩnh Yên không công khai thủ tục hành chính  liên quan đến việc chuyển khẩu, nhập khẩu, cấp lại cấp đổi sổ hộ khẩu, thu phí chuyển khẩu, nhập khẩu không viết biên lai, viết phiếu hẹn ko ghi rõ họ tên, không công khai thời gian giải quyết hồ sơ là bao nhiêu ngày, phí lệ phí là bao nhiêu quy định tại văn bản nào?

Công an tỉnh trả lời:

Ngày 16 tháng 11 năm 2019, Công an tỉnh nhận được phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng - UBND tỉnh đề nghị trả lời ý kiến của công dân ghi tên Nguyễn Văn Công, địa chỉ: phường Đống Đa – TP. Vĩnh Yên, số điện thoại 0912.578.968, Email: nvcong68@gmail.com về nội dung: “Phản ánh việc Công an TP. Vĩnh Yên không công khai thủ tục hành chính liên quan đến việc chuyển khẩu, nhập khẩu, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, thu phí chuyển khẩu, nhập khẩu không viết biên lai, viết phiếu hẹn không ghi rõ họ tên, không công khai thời gian giải quyết hồ sơ là bao nhiêu ngày, phí lệ phí là bao nhiêu quy định văn bản nào ?”. Công an tỉnh trả lời công dân như sau:

1. Tiến hành xác minh, làm việc với công dân phản ánh ghi tên Nguyễn Văn Công, địa chỉ: Phường Đống Đa - thành phố Vĩnh Yên. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Vĩnh Yên tiến hành xác minh về thông tin người phản ánh kiến nghị ghi tên Nguyễn Văn Công nhưng không thể xác định được do thông tin về công dân không đầy đủ dữ liệu. Xác minh số điện thoại: Gọi điện thoại trực tiếp số điện thoại 0912578968, chủ thuê bao xác nhận tên: Lê Đình Bình, sinh ngày 25/10/1987, hiện đang trú tại: Hoằng Lý - Hoằng Hoá - Thanh Hoá. Anh Lê Đình Bình khẳng định không có việc gì giải quyết về thủ tục hành chính liên quan đến Công an thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc từ trước đến nay.

2. Tại trụ sở thường trực tiếp dân Công an thành phố Vĩnh Yên, bộ phận tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký, quản lý cư trú - Đội Cảnh sát QLHC về TTXH có Bảng niêm yết các thủ tục hành chính về đăng ký quản lý cư trú. Công an thành phố đã niêm yết đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục đăng ký, quản lý cư trú như sau:

* Đối với các văn bản quy phạm pháp luật đã niêm yết

- Luật cư trú số 81/2006/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2006

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cư trú (Luật số 36/2013/QH2013), ngày 20 tháng 6 năm 2013.  

- Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

- Thông tư 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về Biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

- Thông tư sô 61/2014/TT-BCA, ngày 20/11/2014của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

- Quyết định số 2649/QĐ-BCA-TCCS, ngày 19/5/2015của Bộ Công an về việc Công bố thủ tục hành chính mới được ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bị huỷ bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

- Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC, ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị quyết số 56/2016/NĐ-HĐND, ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử các khoản phí lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của HĐND tỉnh.

- Quyết định số: 1492/QĐ-CAT-PV01, ngày 30/9/2019 của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của các đơn vị Công an tỉnh.

* Đối với các biểu mẫu hướng dẫn kê khai đăng ký, quản lý cư trú đã niêm yết

- Phiếu báo thay đổi nhân, hộ khẩu (mẫu HK 02 ban hành theo thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014).

- Bản khai nhân khẩu (dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) (mẫu HK01 ban hành theo thông tư số 81/2011/TT-BCA, ngày 15/12/2011).

- Giấy chuyển khẩu (mẫu HK07 ban hành theo thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014).

- Mẫu Sổ hộ khẩu (mẫu HK08 ban hành theo thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014).

- Phiếu xác minh hộ khẩu nhân khẩu (mẫu HK03 ban hành theo thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014).

- Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK04 ban hành theo thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014).

* Về lệ phí, thủ tục thu lệ phí nhập khẩu, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu: Công an thành phố thực hiện thu lệ phí đúng theo quy định tại Nghị quyết số 56/2016/NĐ-HĐND, ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của HĐND tỉnh (đã được niêm yết thể hiện rõ mức lệ phí thu). Khi thu phí, lệ phí đăng ký, quản lý cư trú của công dân đều có Biên lai thu phí, lệ phí (mẫu số 01BLP2-001) do Cục thuế Vĩnh Phúc cấp. Phiếu hẹn công dân đều ghi rõ họ tên, địa chỉ, nội dung giải quyết của công dân và ngày trả hồ sơ theo đúng quy định, có ký xác nhận của cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

 

Các tin đã đưa ngày: