Trả lời về việc kê khai thuế cho đơn vị hạch toán phụ thuộc

23/10/2019

Chi tiết câu hỏi:

Công ty chúng tôi có trụ sở chính tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và mở thêm chi nhánh cùng thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Chi nhánh có mã số thuế riêng, con dấu riêng và tài khoản ngân hàng riêng.

Theo khoản 1 điều 11 TT156/2013 thì “ Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng

Như vậy Chi nhánh có thể đăng ký phát hành hóa đơn riêng và kê khai khấu trừ thuế GTGT riêng cho chi nhánh được không? Nếu có thì thủ tục đăng ký nộp thuế và sử dụng hóa đơn riêng như thế nào?

Về thuế môn bài, Do chi nhánh có mã số thuế riêng nên khi kê khai và nộp thuế tại chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên sẽ theo mã số thuế, tên người nộp thuế của trụ sở chính hay mã số thuế và tên người nộp thuế của chi nhánh

Ngoài ra, về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc sẽ kê khai và nộp thuế như thế nào ạ?

Kính mong sớm nhận được sự hướng dẫn của Chi Cục Thuế Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc để chúng tôi thực hiện đúng quy theo quy định pháp luật hiện hành

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn

Chi cục Thuế Thành phố Vĩnh Yên trả lời:

1. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hóa đơn GTGT.

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ như sau:

Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke.”

Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định như sau:

“ Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng như sau:

...

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“4. Các trường hợp khác:

          b) Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thành lập chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp), nếu chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế  thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu hoặc chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng không thực hiện kê khai riêng thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.””

Như vậy căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của NNT, Chi nhánh có thể đăng ký phát hành hóa đơn riêng và kê khai khấu trừ thuế GTGT riêng nếu Chi nhánh đáp ứng đủ các điều kiện đã được trích dẫn ở trên.

* Thủ tục đăng ký nộp thuế, khai thuế và sử dụng hóa đơn:

Chi nhánh thực hiện Thủ tục đăng ký nộp thuế theo Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế;

Khai thuế GTGT theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

 Đăng ký phát hành hóa đơn thực hiện theo Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa cung ứng dịch vụ; Điều 8 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và Điều 4 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.

 2.Về Lệ phí môn bài:

Tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính Phủ quy định về lệ phí môn bài như sau:

“Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài

3. Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

“a) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;”

Căn cứ quy định trên, Trụ sở chính thực hiện kê khai và nộp lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

 3.Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

* Về Thuế TNDN:

Tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

Điều 16. Sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“ Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Căn cứ quy định trên, Chi nhánh thực hiện kê khai và nộp tiền thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính.

 * Về Thuế TNCN:

Tại Tiết b.1 Điểm b Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP  ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân như sau:

“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

...

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.”

Tại Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính

quy định về khai thuế, quyết toán thuế như sau:

 “Điều 26. Khai thuế, quyết toán thuế

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản lý thuế.”

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ như sau:

“Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

...

1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

...

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.”

 

Tại Khoản 1 Điều 21 Chương IV của Thông tư số: 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính như sau:

“Điều 21. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 156/2013/TT-BTC) đã quy định như sau:

1.Sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16

“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, NNT tự xác định theo tình hình thực tế của Công ty (Chi nhánh) để thực hiện khai thuế, quyết toán thuế TNCN theo đúng quy định, cụ thể:

Trường hợp các cá nhân ký hợp đồng lao động trực tiếp với Chi nhánh, trả lương và đăng ký giảm trừ gia cảnh tại Chi nhánh thì Chi nhánh có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNCN cho các cá nhân ký hợp đồng lao động với Chi nhánh.

Trường hợp các cá nhân ký hợp đồng lao động với Công ty và được cử đến Chi nhánh làm việc, các cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh tại Công ty, Công ty thực hiện chi trả thu nhập thì kê khai nộp thuế Thu nhập cá nhân tại cơ quan quản lý thuế của Công ty.

Nếu có vướng mắc đề nghị NNT liên hệ trực tiếp với Cơ quan Thuế theo địa chỉ: Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ -Thu khác, Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên. Địa chỉ: Số 1 Hà Huy Tập, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 02113 845 696.

Các tin đã đưa ngày: