Trả lời về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

30/09/2019

Chi tiết phản ánh:

Tôi có làm thủ tục cấp GCNQSDĐ ở một số địa phương nhưng tình trạng thu phí không đúng, thu không có biên lai hoá đơn diễn ra phổ biến, công khai. Các hồ sơ cấp giấy chứng nhận, không tiền không làm điển hình như Tam Dương. Theo tôi được biết, các vùng nông thôn cấp GCN được miễn lệ phí nhưng văn phòng đăng ký đất đai thu ngoài quy định 100.000 đồng không có bất kỳ biên lai, hoá đơn gì; trước đây được miễn phí, không hiểu vì sao khi chuyển sang cơ chế dịch vụ công thì thu bậy bạ, không biết Sở Tài chính có quyền lợi gì không sao thẩm định cho cao vậy, từ miễn phí đến cấp 1 cái bìa đỏ vùng nông thôn tính gần 2 triệu đồng trong đó nào là đo đạc (mặc dù đã có bản đồ địa chính vẫn thu bằng 40% đơn giá; hiện nay tỉnh tạm dừng quyết định 25, 26 nhưng vẫn thu một phần mà không có bất kỳ biên lai hoá đơn gì), phí cấp giấy cũng gần triệu bạc. Tỉnh mất cả trăm tỉ đi đo đất làm bản đồ địa chính, giờ bắt đo lại mặc dù không làm gì vẫn thu khống 40% chi phí đo đạc; có chỗ không đo gì vẫn thu không hiểu nổi cái đơn giá này là phí hay cướp của dân. Tôi không hiểu mỗi ngày mỗi cán bộ làm được mấy cái GCN mà phí cao thế? tôi tạm tính chi phí chung là 50% (quá cao), thì 1 cán bộ một ngày ít cũng phải làm được 2 cái (sáng cái, chiều cái - thời gian còn lại cắp ô đi, cắp ô về), thì mỗi ngày lương tính đơn giản cũng gần 1 triệu, vậy 30 ngày nhẹ không cũng 30 tr/tháng. Hiện nay tôi thấy còn có kiểu, người làm không được hưởng, bọn ngồi không thì ăn nhiều. Văn phòng chi nhánh thu đều phải chuyển 100% về tỉnh, sau đó phân lại nhỏ giọt cho ít. Trước đây khi chưa bắt chuyển về thì luật bất thành văn cắt 30% nguồn thu nộp lại cho cấp tỉnh. Chẳng thế, hồ sơ nào cũng chậm, hầu hết không làm, cán bộ chỉ làm những hồ sơ có tiền ăn chia, phiếu hẹn không ghi ngày trả; nhũng nhiễu từ khâu tiếp nhận hồ sơ, quy định 17 giờ hết giờ làm việc, 16h30 hết giờ tiếp nhận hồ sơ nhưng tôi từ Vĩnh Yên lên 14h31 phút nhất quyết không tiếp nhận hồ sơ mặc dù cũng chỉ là xoá cái thế chấp, không hiểu được quan cách làm việc, không hiểu vì sao thanh tra tỉnh chưa bao giờ thấy dám thanh tra việc cấp giấy của chi nhánh 1 lần?

Trần Xuân Mạnh

Sở Tài chính trả lời:

Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá các dịch vụ trích đo địa chính thửa đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ văn bản số 2701/UBND-NN5 ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc tạm dừng thực hiện QĐ số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh.

1. Theo phản ánh của công dân Trần Xuân Mạnh:“Văn phòng đăng ký đất đai thu ngoài quy định 100.000 đồng không có bất kỳ biên lai, hóa đơn”.

Sở Tài chính trả lời công dân như sau: Trong trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai được giao thu các khoản phí, lệ phí hoặc thu giá dịch vụ mà không thực hiện lập và cấp chứng từ thu cho người nộp phí, lệ phí, nộp tiền dịch vụ là không đúng quy định của pháp luật.

2. Theo phản ánh của công dân Trần Xuân Mạnh: “hiện nay tỉnh tạm dừng quyết định 25, 26 nhưng vẫn thu một phần mà không có bất kỳ biên lai, hóa đơn gì”.

Sở Tài chính trả lời công dân như sau:

- Về Quyết định số 26/2018/QĐ-UBNDngày 31/10/2018 của UBND tỉnh: Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2701/UBND-NN5 về việc tạm dừng thực hiện quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh từ ngày 22/4/2019, Vì vậy mọi khoản thu giá dịch vụ theo quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 từ ngày 22/4/2019 trở đi là không đúng quy định.

- Về Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh: Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2701/UBND-NN5 ngày 19/4/2019 thì Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp rà soát lại (không dừng thực hiện, chỉ rà soát và báo cáo).

3. Nội dung khác: Đề nghị Bộ phận tiếp nhận phản ánh tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn để trả lời công dân.

 

Các tin đã đưa ngày: