Trả lời về việc hưởng phụ cấp công vụ đối với công chức làm việc ở đơn vị sự nghiệp

19/09/2019

Chi tiết câu hỏi:

Tôi xin hỏi những công chức làm việc ở đơn vị sự nghiệp có đúng không? Những công chức này có được hưởng phụ cấp công vụ 25% không? Bản thân tôi thấy đa số những công chức làm ở đơn vị sự nghiệp không được hưởng nhưng 1 số cơ quan lại được hưởng. Vậy có gì sai không?

Sở Nội vụ trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy định những người là công chức thì tại đơn vị sự nghiệp các đối tượng sau được xác định là công chức:

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc các Ban và cơ quan tương đương của Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Người giữ các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Các trường hợp trên không được hưởng phụ cấp công vụ theo quy định tại Khoản b Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp công vụ.

Các tin đã đưa ngày: