Kế hoạch số 2221/KH-BTTTT ngày 17/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

19/06/2020

File đính kèm