Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban chấp hành Trung ương về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

14/04/2015

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: