Sở TT&TT: Bước chuyển tích cực trong thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy

18/09/2017

Sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương là một trong những mục tiêu quan trọng Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy hướng tới. Tại Sở Thông tin và Truyền thông, sau gần một năm triển khai, những kết quả đạt được đã và đang góp phần cùng các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện thành công nhiệm vụ BTV Tỉnh ủy đã đề ra trong Đề án 01. 

Thực hiện yêu cầu của Trung ương và của tỉnh về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, ngay sau khi Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh giai đoạn 2016 – 2021 được triển khai, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch số 22, ngày 17/5/2017 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế năm 2017; tổ chức triển khai, quán triệt tuyên truyền chủ trương, nhiệm vụ Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Sở. Theo đó, việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của Sở sẽ được thực hiện theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chế độ chính sách tiền lương, tăng thu nhập cho công chức, viên chức. Sở cũng tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị; đánh giá chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; từng bước xây dựng kế hoạch đào tạo, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất đạo đức, có trình độ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Thực hiện Đề án 01, trong quí III/2017, Sở TT&TT thực hiện giao tự chủ
một phần kinh phí hoạt động cho Trung tâm CNTT-TT
 

Trong 8 tháng đầu năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã sáp nhập phòng Bưu chính và phòng Viễn thông thành phòng Bưu chính - Viễn thông; giải thể phòng Pháp chế, chuyển chức năng, nhiệm vụ sang Thanh tra Sở; thực hiện giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động cho Trung tâm CNTT-TT.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, Sở đã cử 40 lượt cán bộ, công chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao trình độ chính trị.  Công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm và chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức viên chức được thực hiện theo đúng quy định. Sở đã hướng dẫn và làm quy trình bổ nhiệm lại cho 8 lãnh đạo cấp phòng; thực hiện rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025.

Bên cạnh việc chủ động triển khai thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong nội bộ cơ quan, đơn vị, với vai trò cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh tích cực tuyên truyền về chủ trương lớn của tỉnh trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; kết quả bước đầu trong thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy tại các cấp, ngành, địa phương. Theo đó, đã kịp thời nêu gương các đơn vị điển hình trong cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn sắp xếp, tinh giản vượt tiến độ và nội dung yêu cầu đề ra, đồng thời, chỉ ra sự thiếu quyết liệt, dứt khoát, chưa thực sự vào cuộc, còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tại một số cơ quan, đơn vị…

Theo báo cáo của UBND tỉnh, công tác tuyên truyền đã và đang đóng vai trò quan trọng vào kết quả đạt được sau gần một năm triển khai Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy. Đến nay 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã ban hành Đề án hoặc Kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021. Toàn tỉnh đã giảm 26 đơn vị; khối cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã giảm được 1.381 biên chế. Trong công tác sắp xếp cán bộ, hiện 9/9 huyện, thành, thị có Bí thư cấp ủy hoặc Chủ tịch UBND không phải là người địa phương; chú trọng công tác lãnh đạo nữ; chủ động rà soát, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, huyện, thị nhằm phát huy tối đa hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời, phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ. 

Để hoàn thành các mục tiêu của Đề án 01, một trong những nhiệm vụ quan trọng được BTV Tỉnh ủy xác định đó là sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của các cấp, ngành, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về  sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Thời gian tới, cùng với tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án, kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy tổ chức của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo hướng gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy. Trong đó, trọng tâm là sự quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nêu gương những đơn vị, địa phương có cách làm khoa học, hiệu quả, nhằm đạt được mục tiêu của Đề án trong thời gian tới. 

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: