Sở Thông tin và Truyền thông nỗ lực triển khai xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử

24/08/2017

Chính quyền điện tử là chính quyền ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì và là đơn vị đầu mối phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai áp dụng kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông tích cực thực hiện nhiều nội dung quan trọng. 

Ông Vũ Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, việc xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử sẽ làm cơ sở cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng hệ thống chính quyền điện tử toàn diện. Kiến trúc chính quyền điện tử là thiết kế tổng thể bao gồm các thành phần cơ bản của chính quyền điện tử; thiết kế liên kết giữa các thành phần này với nhau và liên hệ với các hệ thống bên ngoài (hệ thống của trung ương, doanh nghiệp, tổ chức); các nguyên tắc định hướng cho việc thiết kế, xây dựng và phát triển hệ thống chính quyền điện tử.

Kiến trúc chính quyền điện tử là cơ sở khoa học giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh, do vậy phải đáp ứng yêu cầu liên thông, liên kết, chia sẻ thông tin, dữ liệu; thực hiện các dịch vụ thông thường bao gồm: G2C (Government to Citizen) - Chính phủ cung cấp thông tin và dịch vụ cho người dân; G2B (Government to Business) - Chính phủ cung cấp thông tin và dịch vụ cho doanh nghiệp; G2G (Government to Government) - Cung cấp thông tin và các dịch vụ liên quan giữa các cơ quan Chính phủ với nhau; G2E (Government to Employees) - Chính phủ cung cấp các thông tin và dịch vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Để xây dựng thành công chính quyền điện tử, Vĩnh Phúc phải thực hiện xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh theo khung cấp tỉnh và phù hợp với khung chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0 do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, yêu cầu thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc phiên bản 1.0; Quy chế bảo đảm an toàn an ninh thông tin; Quy chế hoạt động thư điện tử công vụ; Quy chế hoạt động phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt động chính phủ điện tử của tỉnh dựa trên kiến trúc chính quyền điện tử 1.0.

Sở TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn thí điểm sử dụng chữ ký số chuyên dùng

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2017 đến 2018: Triển khai nền tảng tích hợp và phát triển các ứng dụng; xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung, các cơ sở dữ liệu chung, ưu tiên các cơ sở dữ liệu nền tảng; phát triển các phần mềm lõi dùng chung đảm bảo tính liên thông nghiệp vụ; xây dựng mới 42 nhóm các dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ ở mức độ 3. Giai đoạn 2 từ năm 2018 đến năm 2020: Hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến, phát triển 100% dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 35% mức độ 4; xây dựng các hệ thống tương tác với tổ chức, công dân: Cổng công dân, Cổng dịch vụ công trực tuyến, Cổng doanh nghiệp. Giai đoạn 3, sau năm 2020: Duy trì, hoàn thiện, nâng cấp các thành phần kiến trúc chính quyền điện tử.

Từng bước triển khai các thành phần trong kiến trúc chính quyền điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh đầu tư hạ tầng đường truyền ứng dụng, xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp chính quyền điện tử của tỉnh; phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh trong việc đảm bảo thiết kế kỹ thuật của các hệ thống thông tin của các đơn vị, đáp ứng các yêu cầu của kiến trúc chính quyền điện tử; thẩm định, kiểm tra, đôn đốc tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Cùng với đó, Sở chủ động xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm, giai đoạn để triển khai chính quyền điện tử; hỗ trợ, hướng dẫn, đào tạo cho cán bộ công chức, viên chức nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống tích hợp các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, kết nối với hệ thống tích hợp của quốc gia qua hệ thống cổng thông tin điện tử; phần mềm quản lý văn bản và điều hành; phần mềm ứng dụng tại bộ phận một cửa; dịch vụ hành chính công trực tuyến; các cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức; hệ thống dữ liệu đất đai... Đến nay Sở phối hợp với các ngành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 về các lĩnh vực: Cấp phép xuất bản bản tin, cấp phép hoạt động ngành in; cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký doanh nghiệp qua mạng; cấp đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đang tích cực triển khai thí điểm sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho 4 đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Tam Dương. Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước là xu hướng tất yếu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển chính quyền điện tử. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã bàn giao 392 thiết bị cho các cơ quan nhà nước; tổ chức tập huấn cho các đơn vị và thực hiện thí điểm sử dụng chữ ký số chuyên dùng.

Theo ông Toàn, để thực hiện thành công chính quyền điện tử, UBND tỉnh cần quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, giám sát quá trình tổ chức thực hiện; ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp huy động các nguồn lực để bảo đảm sớm hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử theo đúng kiến trúc chính quyền điện tử đã được ban hành, hướng đến phục vụ thành phố thông minh tỉnh Vĩnh Phúc; chỉ đạo triển khai các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh dựa trên kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc phiên bản 1.0, trong đó, tăng cường các dịch vụ công trực tuyến nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, hướng tới chính quyền phục vụ tổ chức, công dân.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: