Vĩnh Phúc thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ CNH-HĐH đất nước

09/11/2017

Vì việc mà chọn người 

Chúng tôi về huyện Bình Xuyên – địa phương dẫn đầu tỉnh về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và cũng là điểm sáng của Vĩnh Phúc trong thực hiện Chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

Ông Nguyễn Nghĩa Hợp, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Bình Xuyên cho biết: Bình Xuyên được xác định là địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp, xây dựng đô thị của Vĩnh Phúc. Vì vậy, có rất nhiều yêu cầu mới đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp xã. Trước yêu cầu mới, thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, tháng 3/2011, Huyện ủy Bình Xuyên ban hành Nghị quyết 03 về công tác cán bộ giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020. Tại thời điểm đó, cán bộ từ huyện đến cơ sở có trình độ đại học chính quy và trên đại học chỉ đạt 14,5%. Tỷ lệ cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học khoảng 32%,  cao cấp lý luận chính trị khoảng 5,5%. Nguồn bổ sung đội ngũ kế cận khó khăn; cơ cấu đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở chưa cân đối trong các lĩnh vực, thiếu cán bộ kinh tế tổng hợp, cán bộ chuyên môn về công nghiệp, xây dựng... 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Huyện ủy Bình Xuyên luôn chú trọng các yếu tố: tinh gọn, chất lượng, hiệu quả. Trên cơ sở rà soát, nắm chắc, sát đúng các đặc điểm, thế mạnh cũng như hạn chế, điểm yếu của từng xã, thị trấn, Bình Xuyên đã tuyển lựa, luân chuyển, bố trí cán bộ cho phù hợp, theo phương châm "vì công việc mà chọn cán bộ". Lựa chọn những cán bộ phù hợp để tăng cường về cho các địa phương còn yếu về cán bộ, về phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh và trật tự an toàn xã hội.  

Cùng với đó, hằng năm, Huyện ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ lâu dài, tại chỗ; quy hoạch cán bộ nữ, trẻ để bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Các cấp ủy khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Nhiệm kỳ 2015-2020, Bình Xuyên đã trẻ hóa và đổi mới 31% đội ngũ cán bộ. Cán bộ các cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2015-2020 đổi mới gần 30%. Cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý chủ chốt và trưởng, phó phòng, ban, đoàn thể của huyện chiếm 18% trong tổng số cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện. “Bình Xuyên là 1 trong 3 địa phương của tỉnh đã chuẩn bị tốt nguồn cán bộ nữ và tỷ lệ cán bộ nữ được bầu vào cấp ủy, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 đạt gần 18%. Chất lượng cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ này được nâng lên, bước đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của phần lớn đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp huyện đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết 03 đề ra” – ông Hợp cho biết.


Hiện nay, tỷ lệ cán bộ trẻ ở cấp tỉnh là 4-5%, cấp huyện từ 7-8% và cấp xã từ 4-6% 

địa phương đầu tiên được Tỉnh ủy chọn thực hiện thí điểm chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện nên so với hoạt động chung của các địa phương khác thì việc triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở Sông Lô được kịp thời, đồng bộ và hiệu quả do công tác chỉ đạo, điều hành tập trung, nhất quán và chặt chẽ, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đồng thời, giảm được số lượng lãnh đạo, biên chế, phát huy được vai trò của người đứng đầu trong giải quyết, xử lý công việc.  

Bám sát tiêu chuẩn cán bộ theo Nghị quyết T.Ư 3, khoá VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hướng dẫn của BTV Tỉnh uỷ, BTV huyện uỷ Sông Lô đề ra phương hướng, xây dựng quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt huyện các nhiệm kỳ; xác định rõ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, độ tuổi; cơ cấu hợp lý giữa địa phương, các khối và các lĩnh vực phù hợp, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của BCH Đảng bộ huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá cán bộ, lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch. Phê duyệt quy hoạch cấp dưới, xây dựng quy hoạch cấp mình trình BTV Huyện uỷ xem xét phê duyệt. Thực hiện đồng bộ cơ cấu độ tuổi có tính kế thừa, liên tục đảm bảo yêu cầu về số lượng, cán bộ trẻ, cán bộ nữ để đưa vào quy hoạch.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức huyện ủy Sông Lô, từ năm 2009 đến nay, địa phương đã tuyển dụng 97 cán bộ công chức, viên chức. Nhiệm kỳ 2015-2020, Sông Lô có 69 đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, 18 đồng chí ủy viên BTV huyện. Đồng thời, quy hoạch 21 đồng chí lãnh đạo, quản lý cấp huyện; 215 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban, ngành, đoàn thể và 122 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã. 

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 8 năm qua, địa phương đã cử hn 50 đồng chí theo học các lớp đại học và trên đại học; 450 đồng chí học cao cấp và trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo cho gần 800 lượt cán bộ công chức, viên chức. Về bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thực hiện theo đúng quy định. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Sông Lô đã bổ nhiệm 9 trưởng phòng, 13 phó trưởng phòng và tương đương cấp huyện; thực hiện luân chuyển 32 lượt cán bộ. Cụ thể, luân chuyển từ huyện về xã 01 đồng chí; từ xã về huyện 7 đồng chí; giữa các xã là 4 đồng chí; giữa các phòng ban, ngành MTTQ và các đoàn thể của huyện 20 đồng chí. 

Tuy việc luân chuyển cán bộ từ huyện về xã và luân chuyển ngang từ xã này sang xã khác không mới, nhưng điều khác biệt ở ở Sông Lô là cách làm. Việc đưa cán bộ huyện về xã không phải để "tráng men", đã qua cơ sở rồi vào những vị trí cao hơn hay việc luân chuyển ngang không phải là để "cứu" cán bộ yếu kém ở nơi đang công tác mà là để xóa tình trạng cục bộ, địa phương và điểm mẫu chốt là xuất phát từ yêu cầu công việc để chọn người phù hợp, tăng cường cho cơ sở.  

Theo đánh giá của huyện ủy Sông Lô, điều đáng mừng nhất trong công tác đổi mới công tác cán bộ ở địa phương những năm qua là hợp lòng dân, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh từ cơ sở. Từ kinh nghiệm trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ đã thu được, Sông Lô sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy. Trong đó, sẽ thực hiện việc lấy công tác tổ chức và cán bộ để củng cố những xã yếu kém, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển đồng đều trong toàn huyện. 

Khắc phục cơ bản tình trạng bị động, hụt hẫng cán bộ 

Xác định rõ công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, BTV Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai Kết luận số 37 của BCH TƯ khóa VIII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020 và Kết luận số 24 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đến toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều văn bản về công tác cán bộ Kết luận số 37 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020 và Kết luận số 24 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý. Cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ thông qua việc thực hiện nghiêm các quy định về đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo hướng công khai, dân chủ, phù hợp với thực tế và đảm bảo đúng nguyên tắc.  

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng theo định hướng của Trung ương và chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ của tỉnh. Theo đó, đối với cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015, BCH Đảng bộ có 55 đồng chí; BTV Tỉnh ủy có 15 đồng chí. Nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ có 52 đồng chí, BTV Tỉnh ủy có 14 đồng chí.

Hầu hết đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh. 100% cán bộ có trình độ đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên. Cơ cấu hợp lý giữa các khối, các ngành và đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Trong đó, cán bộ nữ cấp tỉnh từ 9-10%; cấp huyện từ 10-13%; cấp cơ sở từ 15-18%. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở về vị trí, vai trò của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ được phát huy. Việc phân cấp quản lý cán bộ, quy trình công tác nhân sự được cải tiến theo hướng mở rộng, phát huy dân chủ và phù hợp với thực tiễn. 

Các khâu của công tác cán bộ như: Tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức; công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; thực hiện chính sách cán bộ và kiểm tra, giám sát cán bộ được thực hiện nghiêm túc.  

Với quyết tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hằng năm, Vĩnh Phúc đều xây dựng kế hoạch đào tạo, cán bộ, công chức, viên chức gắn với yêu cầu sử dụng và công tác quy hoạch cán bộ. Trong đó, tập trung đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở đạt chuẩn theo quy định. Từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã cử 8 cán bộ đi nghiên cứu sinh trong nước, 2 cán bộ đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài; 10 cán bộ đi dự tuyển đào tạo thác sỹ nước ngoài hoặc liên kết; 415 cán bộ đi đào tạo thạc sỹ trong nước; 750 cán bộ đi đào tạo đại học và văn bằng 2; gần 4.000 cán bộ đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Trong khâu đánh giá cán bộ, Vĩnh Phúc đã đổi mới cách đánh giá theo hướng lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá, phân loại cán bộ; gắn kiểm điểm, đánh giá cán bộ với trách nhiệm của tập thể lãnh đạo nơi cán bộ công tác; gắn đánh giá cán bộ với đánh giá đảng viên hằng năm và kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện trên cơ sở đảm bảo tính kế thừa, bình đẳng giới và tạo nguồn cho bầu cử đại hội và HĐND các cấp.  

Từ năm 2009 đến nay, BTV Tỉnh ủy đã bổ nhiệm 90 lượt đồng chí, bổ nhiệm lại 45 đồng chí, giới thiệu ứng cử 102 lượt đồng chí; hiệp y bổ nhiệm lại với các cơ quan ngành dọc 41 đồng chí. BTV các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử 760 lượt cán bộ. Luân chuyển, bố trí 14 đồng chí không phải là người địa phương làm bí thư hoặc chủ tịch UBND các huyện, thành, thị nhằm khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, trì trệ, tâm lý thỏa mãn của một số cán bộ lãnh đạo địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  

Với mục tiêu phân đấu đến năm 2020, đội ngũ cán bộ công chức của tỉnh, nhất là cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý có cơ cấu phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, năng lực tốt, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, đổi mới lề lối, tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, tiến tới xóa bỏ các hành vi phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, trong thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ tập trung triển khai, thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, gắn triển khai các giải pháp thực hiện Chiến lược cán bộ với các giải pháp chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, khóa X; đổi mới công tác đánh giá, xếp loại cán bộ; bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo khoa học, hợp lý, đảm bảo tính kế thừa… 

Khẳng định quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy trong công tác cán bộ là tiếp tục nghiên cứu, đổi mới trên tất cả các khâu theo hướng đúng về nguyên tắc, quy định, đơn giải hóa về thủ tục và nâng cao hơn nữa về chất lượng, tại hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 14 được tổ chức đầu tháng 10/2017, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo. Đồng thời, thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức triển khai, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện điều động những cán bộ hạn chế về năng lực, cán bộ vi phạm các quy định sang các vị trí công tác phù hợp; thực hiện tốt chính sách tạo nguồn cán bộ lãnh đạo nữ, trẻ và triển khai thí điểm thi tuyển lãnh đạo tại một số cơ quan, đơn vị.  

Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, của tỉnh về công tác cán bộ, gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy.  

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: