Ưu tiên tiêu chí văn hóa với mục tiêu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân

22/06/2021

Với mục tiêu đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 36 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hiện các địa phương đang tích cực triển khai các giải pháp, ưu tiên thực hiện một số tiêu chí, trong đó có tiêu chí văn hóa nhằm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu, Đảng ủy, chính quyền xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô đã huy động các nguồn lực, vận động nhân dân chung tay nâng cấp, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống thiết chế văn hóa. Ông Nguyễn Văn Tất, Chủ tịch UBND xã Đôn Nhân cho biết: “Được công nhận xã nông thôn mới năm 2018, Đôn Nhân tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời, chủ động xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu bảo đảm đúng lộ trình. Trong đó, chúng tôi ưu tiên tiêu chí văn hóa với mục tiêu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.”

Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa của xã đạt 87,5%, có 9/9 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa. Các thiết chế văn hóa trên địa bàn được quản lý và vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân, tạo điều kiện để phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển. Để hết năm 2021, Đôn Nhân đạt tiêu chí nông thôn mới theo chuẩn vùng đồng bằng sông Hồng, hiện xã đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, môi trường và an toàn  thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Riêng tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, xã đang hoàn thiện mặt bằng bổ sung diện tích cho 3 nhà văn hóa thôn Tân Lập, thôn Thượng và thôn Đôn; 9 hội trường nhà văn hóa của 9 thôn dân cư diện tích đang thiếu so với tiêu chí vùng đồng bằng sông Hồng, xã tiếp tục chỉ đạo đôn đốc chỉnh trang sửa chữa để đáp ứng theo tiêu chí.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, đến nay, toàn tỉnh có 10 thôn đạt tiêu chí văn hóa theo chuẩn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Còn 26 thôn chưa đạt chuẩn tiêu chí này do thiếu một trong nội dung như: Nhà văn hóa và khu thể thao có bồn hoa, diện tích cây xanh che phủ tối thiểu 25%; có hàng rào bằng cây xanh hoặc hàng rào được phủ cây xanh; có công trình vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn; hệ thống loa truyền thanh bảo đảm tất cả các hộ trong thôn, xóm có thể nghe được. Đồng thời, có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; có tối thiểu 1 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và 1 câu lạc bộ thể dục, thể thao duy trì hoạt động thường xuyên.

Để thực hiện hiệu quả các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều cơ chế hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn. Trong đó có Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 75 của HĐND tỉnh về phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020. Gần đây nhất là Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, 100% xã nông thôn mới của tỉnh có Trung tâm văn hóa, thể thao và nhà văn hóa tại tất cả các thôn, trong đó có hơn 1.000 nhà văn hóa được xây mới, chỉnh trang mở rộng diện tích đạt 500m2 trở lên và có sân thể thao đơn giản. Các địa phương cũng quan tâm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa mới. Nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương. Năm 2020, toàn tỉnh có 92% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%.

Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: