Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

07/04/2021

Những năm qua, Vĩnh Phúc luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là cán bộ nữ. Đội ngũ cán bộ nữ đã có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng, phát huy tốt năng lực, vai trò, vị trí trong công tác, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác cán bộ nữ vừa mở, vừa động, vừa liên thông

Là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh, những năm qua, cùng với tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về công tác cán bộ, BTV Thành ủy Vĩnh Yên đã ban hành nhiều văn bản về công tác cán bộ, trong đó chú trọng các nội dung đào tạo, tạo nguồn và quy hoạch cán bộ nữ theo từng lĩnh vực, cơ quan, địa phương như: Nghị quyết số 17 của BTV Thành ủy về việc luân chuyển cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn số 04 về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng các quy trình quy định, với phương châm vừa mở, vừa động và liên thông.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Vĩnh Yên, đến ngày 31/12/2020, Vĩnh Yên có 96/183 cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng và khối chính quyền là nữ, chiếm trên 52%; 64/154 cán bộ, công chức xã, phường là nữ, chiếm 41,56%. Tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy, quy hoạch các chức danh lãnh đạo ngày càng cao và vượt chỉ tiêu, quy định, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh. Cụ thể, nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ nữ trong quy hoạch BCH Đảng bộ thành phố là 31 đồng chí, chiếm 44,93%; quy hoạch BTV thành ủy 5 đồng chí, chiếm 23,8%; quy hoạch lãnh đạo chủ chốt 4 đồng chí.

Đặc biệt, sau 5 năm thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền từ thành phố tới cơ sở đã được sắp xếp tinh gọn, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, tạo bước đột phá trong đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và bảo đảm cơ cấu hợp lý ở 3 độ tuổi và cán bộ nữ.

Đến nay, cán bộ nữ được quy hoạch, tham gia ban chấp hành đảng bộ cấp xã, phường là 23/88 đồng chí, chiếm 37%; tham gia ban thường vụ 16/43 đồng chí, chiếm 37,2%; quy hoạch cán bộ chủ chốt 19/65 đồng chí, chiếm 29,2%. Ở cấp thành phố, tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch, tham gia ban chấp hành 31/67 đồng chí, chiếm 46,27%; tham gia ban thường vụ 7/24 đồng chí, chiếm 29,2%; các chức danh chủ chốt 7/23 đồng chí, chiếm 30,4%; quy hoạch chức danh trưởng phòng, ban và tương đương 21/51 đồng chí, chiếm 41,2%; quy hoạch chức danh phó trưởng phòng, ban và tương đương 54/75 đồng chí, chiếm 72%. Nguồn cán bộ nữ và chất lượng nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo bảo đảm tốt các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Cũng nhờ triển khai thực hiện tốt Đề án 02 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, đến nay, công tác cán bộ nữ ở huyện Yên Lạc có nhiều chuyển biến tích cực, từ khâu tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, quy hoạch cho đến bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý, tham gia cấp ủy và quy hoạch cấp ủy các cấp ngày càng tăng và bảo đảm nguồn nhân lực trước mắt và lâu dài.

Báo cáo của Ban tổ chức huyện ủy cho biết, đến nay, toàn huyện có 164/448 cán bộ, công chức, viên chức là nữ, chiếm gần 37%. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng tăng. Nhiệm kỳ 2020- 2025, Yên Lạc có 20/60 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện và 5/20 đồng chí Ban Thường vụ huyện ủy là nữ, chiếm tỷ lệ lần lượt là 30% và 25%. Cùng với đó, tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh trưởng, phó các phòng, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chiếm 30%; tỷ lệ cán bộ nữ trong Ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn chiếm 25,7%, tăng 4,7% so với nhiệm kỳ 2015-2020.

Tạo chuyển biến mới trong công tác cán bộ nữ

Cùng với Vĩnh Yên và Yên Lạc, những năm qua, cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị luôn quan tâm, chăm lo, coi trọng công tác cán bộ nữ. Theo báo cáo của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 14 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, những năm qua, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch về công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng, trong đó, nổi bật là Đề án số 03 về công tác cán bộ nữ giai đoạn 2005-2010; Đề án số 02 về tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Căn cứ vào đặc thù giới và khả năng của cán bộ nữ, tỉnh đã bố trí, đề bạt nhiều cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo phù hợp; xây dựng và ban hành nhiều chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức là nữ; đồng thời, tập trung làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, phát hiện, giới thiệu cán bộ nữ từ nhiều nguồn nhằm hạn chế sự khép kín, cục bộ; yêu cầu các huyện, thành phố khi đề xuất nhân sự tham gia thường trực huyện ủy, HĐND và UBND huyện phải có cán bộ nữ.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Vĩnh Phúc có 5 cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, chiếm 9,6%; 1 đồng chí tham gia BTV Tỉnh uỷ, chiếm 9,1%; cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh có 26 đồng chí, chiếm 13,7%; cán bộ nữ là trưởng, phó phòng và tương đương có 223 đồng chí chiếm 23,2%. Ở cấp huyện, cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ huyện có 64 đồng chí, chiếm 13%; cán bộ nữ tham gia BTV huyện uỷ có 11 đồng chí, chiếm 8%; cán bộ nữ chủ chốt huyện, thành, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có 6 đồng chí, chiếm 7,4%; cán bộ nữ là trưởng, phó phòng và tương đương cấp huyện, thành phố có 161 đồng chí, chiếm 22,2%. Cấp xã, phường, thị trấn, cấp ủy nữ có 362 đồng chí chiếm 18,2%; cán bộ chủ chốt cấp xã có 31 đồng chí, chiếm 3,1%. Nữ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 12 đồng chí, chiếm 24%; nữ đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố là 51 đồng chí; nữ đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn 759 đồng chí.

Nhiệm kỳ 2020-2025, số cán bộ nữ tham gia cấp ủy ở cả 3 cấp đều tăng đáng kể, cụ thể cấp xã chiếm tỷ lệ 23,73%, cấp huyện chiếm 17,8%. Cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là 9/50 đồng chí, chiếm 18%; 1 đồng chí tham gia BTV Tỉnh ủy; nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh là cán bộ nữ. Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, đa số cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý đều có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với công việc được giao, góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để công tác cán bộ nữ ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ nữ. Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu "đặt hàng" nội dung để Hội Liên hiệp phụ nữ trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các sở, ngành liên quan thường xuyên trao đổi, bàn bạc với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh để có các chương trình phối hợp thực chất, hiệu quả hơn, tạo được các phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa, thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia tổ chức Hội, đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: