Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử từ cấp cơ sở

22/03/2021

Đẩy mạnh ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hướng tới mục tiêu xây dựng thành công nền hành chính điện tử phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung triển khai nhiều giải pháp tạo đà cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là đối với cấp xã.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2020, Bộ phận Một cửa cấp xã đã giải quyết 42.207/54.230 hồ sơ đến hạn giải quyết, đạt gần 80%. Kết quả này là minh chứng cho thấy ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai rộng rãi đã và đang giúp cho cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ tại Bộ phận Một cửa cấp xã chủ động hơn trong xử lý công việc, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, các phần mềm được ứng dụng đã giúp việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thay đổi theo chiều hướng tích cực, tuy chưa có quy chế phối hợp, song giữa Bộ phận Một cửa với các phòng, ban chuyên môn ở huyện, thành phố với cán bộ theo dõi lĩnh vực ở cấp xã gắn kết hơn. Đến nay, tùy theo quy mô, mức độ và chất lượng khác nhau, 100% cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị xã trên địa bàn tỉnh đã được trang bị mạng LAN, kết nối Internet băng thông rộng cố định, khoảng 80% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, công chức cấp xã được cấp hộp thư điện tử công vụ để thực hiện gửi, nhận các văn bản, tài liệu, trao đổi thông tin công vụ hằng ngày.

Hiện 136 xã, phường, thị trấn đều xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua phần mềm một cửa, phần mềm một cửa hành chính công và Cổng dịch vụ công trực tuyến liên thông với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành qua trục liên thông văn bản quốc gia. Đến hết năm 2020, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử ký số, bình quân ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã đạt 70%, riêng thành phố Vĩnh Yên và 2 huyện Tam Dương, Vĩnh Tường đã có 100% các xã, phường, thị trấn thực hiện ký số văn bản đi trên phần mềm quản lý văn bản.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay trong ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp xã chính là hệ thống thiết bị không đồng bộ, nhiều máy tính được trang bị cấu hình thấp, đã xuống cấp, gây hạn chế trong hoạt động một cửa, một cửa liên thông. Mặt khác, trình độ, năng lực về công nghệ thông tin của cán bộ, công chức nhiều xã còn hạn chế; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ cũng như các phần mềm tiện ích từ ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là các phần mềm dùng chung của tỉnh về quản lý và điều hành, ký số văn bản... chưa đạt như mong muốn.

Nỗ lực hướng tới mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn chỉnh chính quyền điện tử ở cả 3 cấp và nằm trong top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chính quyền điện tử, tỉnh Vĩnh Phúc đang từng bước xây dựng chính quyền điện tử với các trụ cột: Hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và nhân lực công nghệ thông tin. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử và đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng; nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung trong các cơ quan Nhà nước nhằm bảo đảm việc lưu trữ, chia sẻ thông tin được tập trung, tối ưu, nhanh chóng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng nền tảng của chính quyền điện tử gồm: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Cổng thông tin giao tiếp điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống một cửa điện tử… bảo đảm truyền tải thông tin thông suốt, an toàn, thuận tiện và kịp thời, phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành từ tỉnh xuống tới các xã, phường, thị trấn. Qua đó, hoàn thành mục tiêu đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: