Quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên trong doanh nghiệp

22/03/2021

Tuy đã đạt nhiều kết quả tích cực song công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong doanh nghiệp vẫn chưa thật sự tương xứng với số lượng công nhân lao động tỉnh đang có. Vì vậy, việc tạo nguồn phát triển đảng viên và thành lập tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Tỉnh ủy rất chú trọng.

Tạo nguồn phát triển đảng viên trong doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
 được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai trong năm 2021

Trên cơ sở quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về phát triển đảng viên, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tăng cường công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp Đảng theo chỉ tiêu được giao; gắn kết quả thực hiện công tác kết nạp đảng viên trong đánh giá chất lượng hoạt động hằng năm của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng. Theo đó, các tổ chức đảng trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên mới sát thực tế của đơn vị; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; phân công đảng viên chính thức theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng kết nạp Đảng phấn đấu trở thành đảng viên và giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Đồng thời, chỉ đạo các hội, đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đưa phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân, người lao động… từ đó, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Nhờ triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới và xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh những năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Từ 53 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 1.682 đảng viên khi mới thành lập vào năm 2009, đến nay, Đảng bộ có 79 tổ chức cơ sở đảng, với 190 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và gần 3.600 đảng viên; hằng năm, có hơn 85% tổ chức cơ sở đảng và hơn 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nổi bật là qua công tác xây dựng Đảng đã xuất hiện nhiều đơn vị tiêu biểu, có cách làm hay.

Điển hình như ở Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Xác định bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Đảng bộ công ty đã lãnh, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Một trong những cách làm mang lại hiệu quả đã được Đảng bộ duy trì nhiều năm nay là phân công cán bộ, đảng viên chính thực trực tiếp theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Từ chỗ thường xuyên gần gũi, trao đổi để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, mục tiêu, lý tưởng phấn đấu cũng như biết rõ những ưu, khuyết điểm của quần chúng, người được phân công sẽ động viên quần chúng ưu tú phát huy những mặt tích cực và uốn nắn kịp thời những hạn chế, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Với cách làm như vậy, đến nay, Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có 15 chi bộ cơ sở với 258 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã cử 107 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng và kết nạp 85 đảng viên mới. Trong số đảng viên mới kết nạp, có 11 đồng chí được quy hoạch lãnh đạo phòng, giám đốc, phó giám đốc điện lực cấp huyện; 2 đồng chí được bổ nhiệm phó giám đốc điện lực cấp huyện. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, nhiều tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, nhất là ở các doanh nghiệp có đảng viên giữ chức vụ chủ chốt đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, chủ động đưa ra những chủ trương, giải pháp mới vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vừa bảo đảm đời sống cho công nhân và người lao động. Ở nhiều đảng bộ, đảng viên đã mạnh dạn đề xuất, tham mưu chủ doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, thách thức cùng yêu cầu tiến trình hội nhập quốc tế, mạnh dạn đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, HACCP... để ổn định sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong 5 năm gần đây, tổng doanh thu toàn khối doanh nghiệp đạt gần 214.290 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 7%, nộp ngân sách nhà nước 7.787 tỷ đồng. Kết thúc năm 2020, trong bối cảnh chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19, doanh thu toàn khối vẫn đạt trên 45.600 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 25.000 lao động.

Theo đánh giá của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, tuy đã đạt được một số kết quả song công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức cơ sở đảng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là một số chủ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên chưa ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng tại đơn vị; một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp chưa phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị, quy tụ sự đồng thuận của đảng viên. Ngược lại, đa phần công nhân, người lao động trong doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập, chưa có mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên. Mặt khác, sự biến động thường xuyên về nguồn lao động của các doanh nghiệp cũng là trở ngại lớn cho công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Tìm hiểu được biết, từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Khối đã phối hợp các sở, ngành, địa phương khảo sát hơn 7.000 doanh nghiệp và xác định được 63 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng. Dù đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động song đến nay vẫn còn gần 40 doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng chưa thành lập tổ chức cơ sở đảng, chủ yếu là các doanh nghiệp FDI.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đặt mục tiêu hằng năm phát triển 3 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp mới từ 200 đảng viên trở lên và xác định một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá cần sớm triển khai thực hiện để hoàn thành mục tiêu này là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên trong toàn đảng bộ. Trên cơ sở nhận diện hạn chế, phân tích khó khăn và tiếp thu những bài học kinh nghiệm của các doanh nghiệp tiêu biểu trong phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền để chủ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài hiểu rõ về vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, qua đó, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng và tạo nguồn phát triển đảng viên trong đơn vị. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng đổi mới nội dung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù của doanh nghiệp; quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới gắn với thực hiện nâng cao chất lượng đảng viên. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước, chủ động tham mưu, đề xuất để tỉnh có thêm các chủ trương, biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh; làm tốt vai trò cầu nối thúc đẩy việc liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trong việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp vẫn chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: