Nỗ lực nâng cao chỉ số cải cách hành chính

04/03/2021

Với sự nỗ lực vào cuộc của các sở, ban, ngành, UBND các cấp, thực hiện các tiêu chí thành phần và thang điểm quy định của Bộ Nội vụ, năm 2020, kết quả tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Vĩnh Phúc đạt tổng điểm 62,77 điểm/66,5 điểm tối đa.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hành chính nhà nước, Vĩnh Phúc có nhiều sáng kiến và giải pháp mới được triển khai, áp dụng. Một số sáng kiến điển hình mang lại hiệu quả trong năm 2020 như thực hiện kết nối liên thông với phần mềm chuyển phát nhanh của Bưu điện tỉnh để tiếp nhận và đăng ký dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện không dùng tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính. Tỉnh Vĩnh Phúc đã kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia trong thanh toán trực tuyến với dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 1 đến mức độ 4, đồng thời, triển khai thêm tính năng nhờ thanh toán hộ trong trường hợp tài khoản của người dân, doanh nghiệp không còn đủ số dư để thanh toán phí, lệ phí. Toàn bộ các thao tác được thực hiện và xác minh trực tuyến, loại bỏ hoàn toàn các thao tác thủ công trong thu phí, lệ phí trên toàn tỉnh. Trong thực hiện điều tra xã hội học lấy ý kiến người dân, tổ chức đánh giá về công tác cải cách thủ tục hành chính, nhiều hình thức đa dạng được áp dụng như phát phiếu điều tra, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, cabin tra cứu thông tin tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính phục vụ công dân

Trong năm 2020, toàn tỉnh đã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, qua đó, xác định 71 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành và 11 văn bản hết hiệu lực một phần. UBND tỉnh đã công bố 38 quyết định với 540 danh mục thủ tục hành chính mới được sửa đổi, bổ sung và thay thế; các thủ tục hành chính được nhập, đăng tải công khai vào cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố. Cùng với đó, 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, xã được công bố vào quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Toàn bộ quy trình nội bộ thường xuyên được cập nhật lên phần mềm ứng dụng dùng chung bộ phận một cửa các cấp. UBND tỉnh phê duyệt trên 1000 quy trình nội bộ với gần 200 thủ tục hành chính được điện tử hóa có quy trình liên thông quy định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. 

Năm 2020, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 3 cấp được thực hiện tốt. Tổng số hồ sơ tiếp nhận ở  cấp tỉnh là 177.640 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,57%; cấp huyện 83.789 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,49%; cấp xã 360.610 hồ sơ, giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,82%.

Giữ vững và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; công bố công khai, kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính. Vận hành, tích hợp, khai thác, hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính thông qua vận hành hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, xã, qua đó giảm thiểu thời gian, chi phí không chính thức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: