Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử

20/01/2021

Những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản làm cơ sở pháp lý quan trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - xây dựng chính quyền điện tử, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí, mang lại hiệu quả thiết thực cho các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Với sự nỗ lực của Sở, kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc phiên bản 2.0 đã được hình thành và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 13/11/2020. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, dự kiến UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cho ban hành trong quý I năm 2021. Sau khi Nghị quyết được ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu ban hành Đề án nâng cao chỉ số chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc và một số chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết, Đề án tại các sở, ngành, địa phương.

Về kết quả xây dựng nền tảng chính quyền điện tử, Sở đã tham mưu, đề xuất triển khai ứng dụng chữ ký số, tích hợp chữ ký số trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2020, đã cấp mới 659 chứng thư số cá nhân, cơ quan. Lũy kế đến hết năm 2020 có tổng số 1.509 chứng thư số được cấp cho các cơ quan, đơn vị; có 8.268 hộp thư điện tử công vụ được cấp cho 100% cơ quan, đơn vị địa phương.

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai đến các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 136 xã, phường, thị trấn, thực hiện liên thông với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Đến hết năm 2020, 100% các cơ quan, sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện ký số văn bản đi trên phần mềm quản lý văn bản; tỷ lệ ký số văn bản điện tử tại các sở, ban, ngành là 99%, cấp huyện là 95%, cấp xã là 70%. Thành phố Vĩnh Yên, huyện Tam Dương và huyện Vĩnh Tường là 3 địa phương có 100% các xã, phường, thị trấn thực hiện ký số văn bản đi trên phần mềm quản lý văn bản. Cổng Thông tin điện tử các sở, ngành, huyện, thành phố thực hiện khá tốt việc cung cấp, cập nhật thông tin, đặc biệt là hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành và tin tức hoạt động của lãnh đạo sở, ngành địa phương, góp phần công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Cùng với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh đã tích cực thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo danh mục thủ tục hành chính tại Quyết định số 2990 của UBND tỉnh. Từ 1/6/2020, tỉnh Vĩnh Phúc chính thức thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thanh toán quốc gia; đã thiết lập xong các thủ tục hành chính, kết nối 258 thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong năm 2020, có 2.368 giao dịch thanh toán trực tuyến được thực hiện qua nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Văn phòng UBND tỉnh cũng đã chủ trì phối hợp với Viễn thông Vĩnh Phúc xây dựng, thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay, khoảng 60% chế độ báo cáo của các đơn vị đã được đưa vào hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

Hoài An

 

Các tin đã đưa ngày: