Vĩnh Phúc nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

12/10/2017

Gặp không ít khó khăn, vướng mắc, nhất là những thay đổi khi thực hiện các Nghị định, hướng dẫn của Chính phủ về Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu, song với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và việc phân khai chi tiết nguồn vốn đến từng lĩnh vực, từng dự án ngay đầu năm, dự kiến năm 2017, giải ngân vốn đầu tư công ở Vĩnh Phúc sẽ vượt 14% kế hoạch giao đầu năm và bằng khoảng 95% vốn kế hoạch bổ sung trong năm. 

Giải ngân vốn đầu tư công bằng 52% kế hoạch  

Đầu tư công đóng vai trò rất quan trọng và tác động trực tiếp đến tăng trưởng của nền kinh tế. Vì thế, rút kinh nghiệm các năm trước, để hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, năm 2017, lần đầu tiên Vĩnh Phúc đã thực hiện phân bổ vốn đầu tư công ngay từ đầu năm theo đúng nguyên tắc, định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đáp ứng tốt nhu cầu về vốn phát triển cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến hết tháng 8/2017, tổng vốn đầu tư công của Vĩnh Phúc hơn 7.243 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch giao đầu năm hơn 5.947 tỷ đồng, vốn kéo dài và nguồn vốn khác bổ sung trong năm 1.296 tỷ đồng, vốn phân cấp về cho cấp huyện hơn 1.807 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân khai cho 98 dự án hoàn thành, 367 dự án chuyển tiếp, 155 dự án mới.


Dự kiến hết năm 2017, ngành Giao thông vận tải sẽ giải ngân hết 100% vốn đầu tư công được giao

Thực hiện các quy định cuả Luật Đầu tư công và các Nghị định 77, 136 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan thực hiện tốt các bước của công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm tra thiết kế kỹ thuật bảo vệ thi công – dự toán, đấu thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là xác định rõ nguồn vốn trước khi quyết định chủ trương đầu tư. Đến ngày 15/8, toàn tỉnh đã thẩm định được 85 chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 659 tỷ đồng; 25 dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán 160 công trình, hạng mục; thẩm định kế hoạch đấu thầu 260 dự án, 295 gói thầu. 100% kế hoạch đầu thầu được thẩm định đúng thời hạn hoặc xong trước thời gian quy định. Hình thức lựa chọn nhà thầu được cơ quan thẩm định áp dụng đúng các tiêu chí, điều kiện theo quy định. Qúa trình thẩm tra đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh chủ đầu tư khắc phục các sai sót, thực hiện đúng quy trình thủ tục về quản lý xây dựng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên 175 tỷ đồng.  

 

Bên cạnh đó, để có mặt bằng sạch giao cho các đơn vị thi công, từ đầu năm đến nay, Vĩnh Phúc đã tập trung làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án lớn như: Dự án khu công nghiệp Tam Dương 2-khu A; dự án đường song song đường sắt tuyến phía Nam đường sắt Hà Nội – Lào Cai; đường vành đai II, thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2B đến QL2C; dự án hạ tầng khu Liên hợp thể thao tỉnh; dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sử dụng vốn Ngân hàng thế giới.  

Việc thực hiện bài bản trình tự, quy định của Luật Đầu tư công đã giúp tình hình triển khai, thực hiện các dự án và việc giải ngân vốn đầu tư công của Vĩnh Phúc ngày càng chuyển biến tích cực. Đến hết 15/8/2017, khối lượng các công trình, dự án hoàn thành cần thanh toán đạt khoảng 3.450 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch giao đầu năm. Trong đó, đã giải ngân được 3.118 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch vốn giao đầu năm và bằng 43% vốn kế hoạch năm 2017. Việc giải ngân được thực hiện tốt ở các chương trình thanh toán nợ xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ hạ tầng xã nghèo, hỗ trợ hạ tầng các xã thu hồi đất theo Nghị quyết 107 của HĐND tỉnh. Riêng đối với các dự án trọng điểm, các dự án giao thông, các dự án có tổng mức đầu tư lớn thì tiến độ giải ngân nguồn vốn còn chậm. Tính đến 15/8, Vĩnh Phúc mới giải ngân được 475 tỷ đồng/1.200 tỷ đồng vốn 36 công trình, dự án trọng điểm. Còn đối với ngành Giao thông Vận tải – ngành có vốn đầu tư công cao nhất tỉnh mới giải ngân được 286,75 tỷ đồng/750 tỷ đồng cho các công trình, dự án, bằng 38% kế hoạch.  

Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải, năm 2017, Sở được UBND tỉnh giao 750,23 tỷ đồng để thực hiện 46 dự án. Sở dĩ đến nay, ngành mới giải ngân đươck 38% vốn đầu tư công là do văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đầu tư còn mới nên quá trình thực hiện còn lúng túng. Thời gian thực hiện thủ tục đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư công thường kéo dài do phải lấy ý kiến của các ngành liên quan dẫn đến tiến độ triển khai dự án chậm. Bên cạnh đó, vốn cấp cho các công trình chưa đáp ứng đủ yêu cầu để triển khai, hoàn thành dự án; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm còn chậm như: Dự án đường từ cầu Bì La đến trung tâm thị trấn Lập Thạch; đường Hợp Thịnh - Đạo Tú; dự án đường nối từ Tây Thiên đến khu du lịch Bến Tắm; đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh...  

Để hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công, hiện Sở Giao thông Vận tải đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự chuyển tiếp; hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu để triển khai một số dự án mới trong kế hoạch được giao năm 2017. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2017 

Trên cơ sở báo cáo và khẳng định của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị là các công trình được bố trí vốn năm 2017 đều sẽ hoàn thành chỉ tiêu vốn được giao, UBND tỉnh dự kiến năm 2017, Vĩnh Phúc sẽ giải ngân được khoảng 6.800-7.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, vượt 14% kế hoạch giao đầu năm và bằng khoảng 95% kế hoạch vốn bổ sung trong năm.

 Dự kiến năm 2018, tổng nhu cầu vốn đầu tư công ở Vĩnh Phúc khoảng trên 10.696 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu đầu tư các dự án hỗ trợ từ ngân sách Trung ương hơn 1.173 tỷ đồng, ngân sách địa phương 8.520 tỷ đồng và vốn đầu tư từ các dự án theo hình thức đối tác công tư TPP 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu vốn đầu tư các ngành, lĩnh vực được phân bổ theo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 -2020.  

Từ việc lường trước các khó khăn, vướng mắc, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 70 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, nhằm phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 thuộc tất cả các nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm gỡ nút thắt và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn công. Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch đầu tư công năm 2017 trước 30/12/2016; Quyết định số 08 về Quy định thực hiện trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, qua đó đã cắt giảm từ 30%- 50% thời gian thẩm định lựa chọn nhà thầu đối với các dự án. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể nơi triển khai dự án đầu tư phải tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương chính sách của nhà nước trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.  

Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư trong năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu, 3 tháng cuối năm, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, kể cả thi công 3 ca để đảm bảo kế hoạch. Ngay khi có khối lượng hoàn thành, chủ đầu tư thực hiện việc giải ngân cho dự án, tránh tình trạng để dồn khối lượng tập trung đến cuối năm. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị chủ động rà soát các dự án được bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2017, đề xuất cắt giảm các dự án, các hạng mục vướng mắc, khó có khả năng hoàn thành để tập trung vốn thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, các dự án cấp thiết. Đồng thời, tiến hành thu hồi, giảm chỉ tiêu kế hoạch vốn các dự án chuyển tiếp chưa giao dịch với Kho bạc nhà nước hoặc dự án được chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017 nhưng đến 30/9 chưa giải ngân hết vốn được giao và sẽ không bố trí kế vốn kế hoạch năm 2018 cho các dự án giải ngân dưới 30%. 

Các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư tập trung triển khai, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về đầu tư công. Tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Tăng cường các giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, nhất là về trình tự thủ tục, quy mô, nguồn vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ trong giải ngân, cố ý kéo dài thời gian thi công dự án… 

Tại cuộc họp với các sở, ban, ngành mới đây về công tác này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu UBND các huyện, thành, thị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, cần quan tâm, làm tốt tốt công tác quản lý đất đai, đảm bảo an ninh trật tự, hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Đồng thời phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án, công trình. “Đầu tư công là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nếu địa phương nào tiếp tục để xảy ra tình trạng giải ngân nguồn vốn này chậm đồng nghĩa là địa phương ấy không hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bởi vốn đầu tư công liên quan trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng tại các địa phương”- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh. 

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: