Cử tri xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh chỉ đạo cấp bổ sung 69,37 triệu đồng cho xã Ngũ Kiên theo Quyết định số 1455/QĐ- UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh

29/06/2020

Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh chỉ đạo cấp bổ sung 69,37 triệu đồng cho xã Ngũ Kiên theo Quyết định số 1455/QĐ- UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch xã xây dựng nông thôn mới nhưng đến nay xã chưa nhận được số kinh phí trên.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 30/1/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 500/UBND- KT2 về việc cấp kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.

Ngày 27/2/2020 Sở Tài chính nhận được đầy đủ hồ sơ, tài liệu của UBND huyện Vĩnh Tường và có Tờ trình số 117/TTr- STC ngày 28/2/2020 về việc cấp kinh phí điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường (trong đó kinh phí điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông mối của xã Ngũ Kiên là 69.237.000 đồng).

Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 518/QD-UBND về việc cấp kinh phí điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.