Cử tri thành phố Vĩnh Yên đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện Quyết định số 11/QĐ- UBND ngày 26/2/2019 về miễn, giảm đất thuê đất cho các đơn vị xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, đến nay vẫn chưa được triển khai để các đơn vị thực hiện

29/06/2020

UBND tỉnh trả lời như sau:

Quyết định số 11/QĐ- UBND ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh có hiệu lực từ ngày 8/3/2019. Hiện nay, Cục Thuế tỉnh đang triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, để được miễn giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 11/QĐ - UBND ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh, các dự án phải đáp ứng các tiêu chí và điều kiện sau:

+ Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

+ Các dự án thực hiện xã hội hóa nhưng phải có trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của các địa phương.

+ Các dự án khi thực hiện xã hội hóa phải đáp ứng được điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính Phủ.

Vì vậy, đề nghị các doanh nghiệp, các chủ đầu tư dự án làm việc trực tiếp với Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc để được hướng dẫn thực hiện.