Cử tri xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo đề nghị tỉnh nâng cao Quỹ hỗ trợ phát triển nông dân trên địa bàn tỉnh

29/06/2020

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đảng và Nhà nước rất quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Trong những năm qua, nhất là từ khi có kết luận 61- KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc luôn luôn quan tâm xây dựng, cấp ngân sách Nhà nước từ nguồn ủy thác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ngân sách tỉnh cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh. Hầu hết các huyện, thành phố cũng đã trích một phần ngân sách cho Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện.

Đến 31/12/2019 tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân là 48,7 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác là 9 tỷ đồng, cấp tỉnh là 38,5 tỷ đồng (riêng từ năm 2012 đến năm 2015, ngân sách tỉnh cấp mỗi năm 10 tỷ đồng) và cấp huyện là 1,2 tỷ đồng, góp phần giúp nông dân triển khai các chương trình, mô hình, dự án trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo UBND tỉnh để tiếp tục cấp bổ sung ngân sách cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025, mỗi năm 10 tỷ đồng. Hội Nông dân tỉnh trên cơ sở kết luận 61- KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo để UBND cấp huyện có cơ sở cấp ngân sách hằng năm bổ sung cho Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện.