Cử tri xã An Tường, huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí thực hiện vệ sinh môi trường đối với các xã có làng nghề

23/06/2020

Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã An Tường, huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí thực hiện vệ sinh môi trường đối với các xã có làng nghề, hiện nay đã được bổ sung thêm từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường 100 triệu đồng nhưng vẫn không đáp ứng yêu cầu. Đề nghị sớm có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch làng mộc xã An Tường theo cơ chế đặc thù.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Về đề nghị tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí thực hiện vệ sinh môi trường:

Hiện nay kinh phí cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại các xã được thực hiện từ nguồn thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường do các xã tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho công tác bảo vệ môi trường và thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại các địa phương hàng năm UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường cho các địa phương để triển khai thực hiện (theo Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc) theo đó trung bình mỗi xã 360 triệu đồng/năm, riêng đối với các xã có làng nghề thì được bổ sung thêm 100 triệu đồng/năm.

Mặt khác, theo kiến nghị của cử tri, hiện UBND tỉnh đang giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ thu gom, xử lý rác thải theo hướng tăng mức giá dịch vụ phù hợp với thực tiễn để đảm bảo chi phí cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

- Về đề nghị sớm có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch làng mộc xã An Tường theo cơ chế đặc thù

 Ngày 27/12/2005, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 4123/QĐ-UB về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán thiết kế Quy hoạch chi tiết Làng nghề mộc xã An Tường, huyện Vĩnh Tường;

 Ngày 31/5/2010, UBND huyện Vĩnh Tường ban hành Quyết định số 899/QĐ-CT Phê duyệt dự án đầu tư công trình làng nghề mộc An Tường, huyện Vĩnh Tường, Chủ đầu tư: UBND huyện Vĩnh Tường.

 Ngày 29/8/2011, UBND huyện Vĩnh Tường ban hành Quyết định số 1850/QĐ-CT về việc thay đổi chủ đầu tư xây dựng công trình: Công trình trình làng nghề mộc An Tường, huyện Vĩnh Tường, trong đó chuyển chủ đầu tư Làng nghề mộc An Tường từ UBND huyện Vĩnh Tường sang UBND xã An Tường làm chủ đầu tư xây dựng công trình;

 Ngày 20/11/2019, UBND huyện Vĩnh Tường có văn bản số 2917/UBND- KT&HT báo cáo UBND tỉnh về việc dừng chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN An Tường để lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa;

 Ngày 06/12/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 9740/UBND- CN2 về việc lựa chọn Chủ đầu tư hạ tầng CCN An Tường, trong đó: Đồng ý chủ trương chấm dứt việc giao Trung tâm phát triển CCN huyện Vĩnh Tường làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN An Tường để tổ chức triển khai lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa ...;

 Mặt khác, theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì tỉnh Vĩnh Phúc không nằm trong danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hay địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) được hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước. Vì vậy, CCN An Tường, huyện Vĩnh Tường không thuộc đối tượng được hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng CCN; Đồng thời theo quy định mục Khoản 3 Điều 15 Nghị định 68/2017/NĐ-CP: “3. Khuyến khích, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN ...”; Như vậy, việc xã hội hóa, đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN An Tường, huyện Vĩnh Tường là phù hợp.

Hiện tại, UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức lựa chọn Chủ đầu tư mới theo hình thức xã hội hóa. Việc điều chỉnh, phê duyệt QHCT 1/500 Cụm công nghiệp An Tường sẽ được triển khai thực hiện ngay sau khi lựa chọn được Chủ đầu tư mới ; báo cáo UBND tỉnh trong quí III/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: