Cử tri thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương về việc tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với địa phương có nhiều dự án thu hồi đất ...

06/12/2019

Chi tiết phản ánh:

Cử tri thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương về việc tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với địa phương có nhiều dự án thu hồi đất trên địa bàn nhất là đối với thị trấn không được hỗ trợ đầu tư từ ngân sách để xây dựng nông thôn mới như các xã.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay, việc hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu cho các xã, phường, thị trấn khi Nhà nước thu hồi nhiều đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng đã được HĐND tỉnh quyết nghị tại các Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 và Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 (có hiệu lực đến năm 2020). Do đó, đề nghị UBND huyện Tam Dương, UBND thị trấn Hợp Hòa rà soát tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để đầu tư dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận tỷ lệ mất đất và đối chiếu theo quy định của Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để được xem xét hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu của địa phương.

Nguồn: Báo cáo số 291/BC-UBND
ngày 11/11/2019

UBND tỉnh trả lời bổ sung:

Việc hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu cho các xã, phường, thị trấn khi Nhà nước thu hồi nhiều đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng đã được HĐND tỉnh quyết nghị tại các Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 và Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 ngân sách tỉnh hỗ trợ để đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu cho các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Tam Dương là 30,8 tỷ đồng, trong đó thị trấn Hợp Hoà đã được hỗ trợ 3,4 tỷ đồng. Như vậy, thị trấn Hợp Hoà đã được ngân sách tỉnh hỗ trợ để đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu theo quy định.

Nguồn: Báo cáo số 321/BC-UBND
ngày 29/11/2019

Các tin đã đưa ngày: