Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm triển khai thực hiện việc cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau đo đạc ...

06/12/2019

Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm triển khai thực hiện việc cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau đo đạc, hiện nay việc này thực hiện còn chậm và cử tri xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh giải quyết khắc phục tình trạng hiện nay việc cấp chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ sổ đỏ sang sổ hồng giải quyết chậm gây bức xúc trong nhân dân. (Cả 02 vấn đề trùng ý hỏi liên quan đến thực hiện việc cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên gộp thành một)

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh mới chỉ thực hiện công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất đồng loạt theo bản đồ địa chính VN2000 theo dự án tại huyện Sông Lô và huyện Lập Thạch. Trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đang thực hiện công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất tại các xã thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng.

Trong khi chưa có dự án cấp đổi giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt theo bản đồ địa chính VN2000 trên địa bàn xã, phường, thị trấn các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận lập hồ sơ (thành phần) theo Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và bộ thủ tục hành chính, nộp tại trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc UBND xã nơi có đất để được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Về thời gian cấp giấy chứng nhận QSD đất nói chung (cấp đổi giấy chứng nhận từ sổ đỏ sang sổ hồng) giải quyết chậm theo phản ánh của cử tri. Việc này, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra Văn phòng đăng ký đất đai các chi nhánh để kịp thời chấn chỉnh.

Nguồn: Báo cáo số 291/BC-UBND
ngày 11/11/2019

UBND tỉnh trả lời bổ sung:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh mới chỉ thực hiện công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất đồng loạt theo bản đồ địa chính VN2000 theo dự án tại huyện Sông Lô và huyện Lập Thạch. Trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đang thực hiện công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất tại các xã thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng.

Trong khi chưa có dự án cấp đổi giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt theo bản đồ địa chính VN2000 trên địa bàn xã, phường, thị trấn các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận lập hồ sơ (thành phần) theo Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và bộ thủ tục hành chính, nộp tại trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc UBND xã nơi có đất để được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Về thời gian cấp giấy chứng nhận QSD đất nói chung (cấp đổi giấy chứng nhận từ sổ đỏ sang sổ hồng) giải quyết chậm theo phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét bố trí cán bộ văn phòng đăng ký đất đai phù hợp với quy mô dân số, khối lượng của từng huyện, thành phố.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chi đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 8785/UBND-NN5 ngày  07/11/2019 tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật đất đai và thực hiện nhiệm vụ của các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chính các tồn tại nếu có.

Nguồn: Báo cáo số 321/BC-UBND
ngày 29/11/2019

Các tin đã đưa ngày: