Cử tri xã Quất lưu, huyện Bình Xuyên đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết chi trả tiền đền bù GPMB dự án khu Đô thị nam Vĩnh Yên ...

06/12/2019

Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Quất lưu, huyện Bình Xuyên có đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết chi trả tiền đền bù GPMB dự án khu Đô thị nam Vĩnh Yên không nhất quán, không đảm bảo công bằng, các hộ chấp hành được nhận mức bồi thường thấp hơn những hộ không chấp hành, gây bức xúc cho nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên (là đơn vị thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án), phồi hợp cùng Ban quản lý các dự án DIC miền Bắc phối hợp để trả lời.

Theo Văn bản số 100/CV-BQLCDA DIC Miền Bắc, ngày 05/8/2019 của Ban quản lý các dự án DIC miền Bắc đã báo cáo giải trình rõ việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ có đất thu hồi trong phạm vi dự án, “gồm:

- Kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo phê duyệt tại quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Kinh phí hỗ trợ của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) theo Quyết định 230/QĐ-DIC Corp- HĐQT ngày 12/12/2014 của Hội đồng quản trị DIC Corp.

- Ngoài ra chủ đầu tư không chi thêm khoản hỗ trợ nào khác. Thông tin dự án chi trả đến 250 triệu đồng/sào là hoàn toàn sai sự thực.

Đối với việc đơn vị thi công thỏa thuận mua đất dịch vụ 08 hộ dân là việc giao dịch, thỏa thuận dân sự, nằm ngoài phạm vi quản lý nên Ban Quản lý các dự án DIC miền Bắc không được cung cấp số liệu cụ thể”.

Theo văn bản số 304/CV-QLDADDTXD ngày 04/10/2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên (có văn bản đính kèm) đã khẳng định dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên tại xã Quất Lưu huyện Bình Xuyên là dự án do nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, không phải dự án do doanh nghiệp tự thỏa thuận thực hiện bồi thường GPMB. Tại mỗi thời điểm thu hồi đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ đều được cơ quan chuyên môn thực hiện theo đúng chính sách, quy định của pháp luật hiện hành, tạo được sự đồng thuận của nhân dân, đến nay các hộ cơ bản đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quyết định được phê duyệt và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Như vậy, việc bồi thường, hỗ trợ, TĐC cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên được thực hiện theo đúng chế độ chính sách quy định hiện hành.

Nguồn: Báo cáo số 291/BC-UBND
ngày 11/11/2019

Các tin đã đưa ngày: