Cử tri xã Tam Quan, huyện Tam Đảo đề nghị tỉnh trả lời cho nhân dân biết dự án khu công nghiệp Tam Dương II, khu A và Khu B có tiếp tục triển khai thực hiện nữa hay không để nhân dân yên tâm sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

29/06/2017

Trả lời:

* Đối với KCN Tam Dương II - khu A

Trước tình hình khó khăn về bồi thường, trên cơ sở đánh giá lại nhu cầu của chủ đầu tư khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp cùng các sở, ngành, UBND huyện Tam Đảo, UBND xã Tam Quan đã báo cáo UBND tỉnh và được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh giảm 38,5 ha đất thuộc xã Tam Quan và Hồ Sơn huyện Tam Đảo ra ngoài phạm vi quy hoạch KCN Tam Dương II - khu A (thông báo số 42/TB-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh). Ranh giới cụ thể được xác lập theo hồ sơ quy hoạch chi tiết điều chỉnh được UBND tỉnh phê duyệt.

Hiện nay chủ đầu tư - Công ty TNHH VITTO-VP đang tiến hành lập quy hoạch điều chỉnh, trình Sở Xây dựng thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

Ngày 06/6/2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có văn bản số 740/BQLKCN-QH gửi UBND tỉnh, đề nghị chỉ đạo giải quyết nội dung trên với các mốc thời gian cụ thể như sau:

- Đối với Công ty TNHH Vitto - VP

+ Tổ chức lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh KCN Tam Dương II - khu A theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Thời gian xong trước 30/6/2017.

+ Sau khi có quy hoạch chi tiết điều chỉnh được duyệt, tổ chức lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, ngành hướng dẫn chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh KCN Tam Dương II - khu A và tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xong trước 15/7/2017.

Đối với việc giải quyết tái định cư xã Kim Long, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi khảo sát thực địa, đã có chỉ đạo UBND huyện Tam Dương và Công ty TNHH VITTO-VP khẩn trương xây dựng hoàn thành các khu tái định cư để giải phóng mặt bằng KCN, tạo điều kiện cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng và xây dựng nhà xưởng tiếp theo.

* Đối với KCN Tam Dương II - khu B

Đầu tư xây dựng, phát triển KCN Tam Dương II - khu B là cụ thể hóa quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, triển khai thực hiện chủ trương đầu tư của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương. Do vậy KCN Tam Dương II - khu B tiếp tục được đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Hiện nay, do chưa được sự chấp thuận về cơ chế bồi thường của Thủ tướng Chính phủ, công tác bồi thường chưa được triển khai theo tiến độ. Vì vậy, các hộ dân có đất thu hồi có thể tiếp tục trồng cây nông nghiệp ngắn ngày, đồng thời dừng các hoạt động xây dựng và trồng cây lâu năm trong phạm vi quy hoạch theo thông báo của chính quyền địa phương.

Các tin đã đưa ngày: