Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh xem xét có cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ bản đối với các thị trấn trên địa bàn tỉnh...

20/12/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh xem xét có cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ bản đối với các thị trấn trên địa bàn tỉnh vì hiện nay các thị trấn không nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới nên không được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình.

Trả lời:

Hiện nay, đối với các công trình như: Trụ sở, trường học, rãnh thoát nước, vỉa hè, cây xanh,… được đầu tư bằng nguồn vốn phân theo nguyên tắc, tiêu chí cấp huyện và nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Còn lại đối với một số công trình khác gồm: trạm y tế, trung tâm văn hóa, khu vui chơi giải trí cấp xã, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng đã có 05 Nghị quyết của HĐND tỉnh hỗ trợ cho các công trình của xã, thị trấn gồm: (1) Nghị quyết số 94/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 về ban hành một số chính sách hỗ trợ trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020; (2) Nghị quyết số 75/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 về phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020; (3) Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 về hỗ trợ BT GPMB xây dựng TT VHTT vui chơi giải trí xã, phường, thị trấn nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và hỗ trợ xây dựng TTVH xã miền núi; (4) Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 về hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2017-2020; (5) Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 9/4/2011 về hỗ trợ phát triển đường giao thông nội đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên, do phải tập trung nguồn vốn cho thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nên những năm vừa qua chưa cân đối được nguồn vốn hỗ trợ cho các thị trấn.

Về nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Văn hóa thể thao và du lịch đã thống nhất tại hội nghị 11/4/2017 và đề nghị 02 vấn đề:

- Từ năm 2018, UBND tỉnh sẽ xem xét báo cáo HĐND tỉnh giành riêng một khoản kinh phí từ ngân sách tỉnh để đầu tư cho các công trình hạ tầng thiết yếu của các thị trấn theo các nghị quyết đã được ban hành của HĐND tỉnh về hỗ trợ hạ tầng xã, thị trấn.

- Cho phép các thị trấn căn cứ vào khả năng nguồn vốn và các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, kế hoạch của UBND tỉnh triển khai các Nghị quyết lập chủ trương đầu tư các công trình cần thiết của địa phương trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư công. 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị các nội dung trên.