Cử tri Câu lạc bộ hưu trí thị xã Phúc Yên đề nghị HĐND tỉnh quan tâm tạo điều kiện sớm cấp kinh phí đầu tư xây dựng di dời trụ sở cơ quan hành chính của thị xã Phúc Yên vào địa bàn xã Cao Minh thị xã Phúc Yên...

20/12/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri Câu lạc bộ hưu trí thị xã Phúc Yên đề nghị HĐND tỉnh quan tâm tạo điều kiện sớm cấp kinh phí đầu tư xây dựng di dời trụ sở cơ quan hành chính của thị xã Phúc Yên vào địa bàn xã Cao Minh thị xã Phúc Yên; đề nghị tỉnh quan tâm sớm cấp kinh phí cho xây dựng mới chợ Phúc Yên để người dân yên tâm ổn định làm ăn sinh sống.

Trả lời:

a) Đối với đề nghị tỉnh cấp kinh phí cho xây dựng mới chợ Phúc Yên:

Theo quy định của Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 28/12/2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ và Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 03/8/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc thì chợ Phúc Yên là chợ truyền thống hạng 1 (không phải chợ dân sinh hoặc chợ đầu mối) nằm trên địa bàn thị xã Phúc Yên (không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) nên không thuộc đối tượng đầu tư từ ngân sách nhà nước, dự án cần thực hiện theo hình thức xã hội hoá.

Mặt khác, theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020: Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước được bố trí để chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng hoàn vốn trực tiếp hoặc không xã hội hóa được, trong đó lĩnh vực thương mại gồm: Các dự án chợ dân sinh, chợ đầu mối, trung tâm logistic, trung tâm hội chợ triển lãm…ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Thị xã Phúc Yên không thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn do vậy Chợ Phúc Yên không thuộc đối tượng đầu tư từ ngân sách nhà nước mà thực hiện theo hình thức xã hội hóa đầu tư. Trường hợp không thực hiện được việc xã hội hóa đầu tư, để được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước cần phải thực hiện các thủ tục, trình tự báo cáo xin ý kiến TU, TT HĐND tỉnh và sau đó báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện.

b) Đối với đề nghị tỉnh cấp kinh phí đầu tư xây dựng di dời trụ sở cơ quan hành chính của thị xã Phúc Yên vào địa bàn xã Cao Minh thị xã Phúc Yên:

Theo Văn bản số 218/UBND-TCKH ngày 13/3/2017 của UBND thị xã Phúc Yên, trụ sở hiện tại của cơ quan hành chính thị xã Phúc Yên được xây dựng từ năm 1997, sau nhiều năm sử dụng hiện nay nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp, hư hỏng, diện tích và công năng sử dụng nhiều hạng mục không còn phù hợp, không đáp ứng nhu cầu chỗ làm việc của cán bộ, công nhân viên chức của các phòng ban chuyên môn nên cần thiết xây dựng trụ sở mới.

Tuy nhiên, về thủ tục đầu tư Dự án Khu trung tâm hành chính - chính trị và Trung tâm VHTT thị xã Phúc Yên mới chỉ được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch chi tiết tại văn bản số 3613/UBND-CN1 ngày 15/6/2015, chấp thuận địa điểm lập Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 26/8/2016. Đến nay, dự án đang được UBND thị xã Phúc Yên triển khai việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định.

Như vậy, dự án chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết, chưa có chủ trương và dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt chưa đủ điều kiện để được cấp vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

Do vậy, khi đồ án quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, UBND thị xã Phúc Yên có trách nhiệm lập đề án xây dựng Trung tâm hành chính mới, trong đó đề xuất cụ thể các dự án cần triển khai, cơ chế huy động các nguồn vốn, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định về quản lý đầu tư công và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.